SFS 2008:697 Förordning om ändring i förordningen (1995:1459) om avgifter vid lantmäteriförrättningar

080697.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1995:1459) om avgifter
vid lantmäteriförrättningar;

utfärdad den 26 juni 2008.

Regeringen föreskriver att 3, 6, 10 och 12�14

§§ förordningen

(1995:1459) om avgifter vid lantmäteriförättningar ska ha följande lydelse.

3 §

Lantmäteriet får meddela föreskrifter om avgifter för förrättningar.

Avgifterna ska betalas till lantmäterimyndigheten.

Om det finns särskilda skäl, får lantmäterimyndigheten i det enskilda fal-

let besluta att sökanden ska betala de beräknade förättningskostnaderna
innan ansökan tas upp till prövning (förskott).

6 §

Andra förrättningskostnader än taxeavgifter får förskotteras av lant-

mäterimyndigheten och tas upp i en räkning enligt 8 §. På ett förskotterat be-
lopp ska ränta betalas från dagen för utbetalningen till räkningens förfallo-
dag. Lantmäteriet får meddela föreskrifter om räntans storlek.

Lantmäterimyndigheten får i det enskilda fallet besluta att ränta inte ska

betalas på det förskotterade beloppet.

10 §

1

Bestämmelser om överklagande av räkningar finns i 15 kap. 6 §

tredje stycket fastighetsbildningslagen (1970:988) och 30 § fjärde stycket
anläggningslagen (1973:1149).

12 §

Lantmäteriets beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

13 §

2

Lantmäteriet får meddela ytterligare föreskrifter för verkställigheten

av denna förordning.

14 §

En kommunal lantmäterimyndighet får besluta om lägre avgifter än

de som Lantmäteriet har meddelat föreskrifter om enligt 3 §.

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2008.

1

Senaste lydelse 1998:1188. �ndringen innebär bl.a. att första stycket upphävs.

2

�ndringen innebär bl.a. att första stycket upphävs.

SFS 2008:697

Utkom från trycket
den 8 juli 2008

background image

2

SFS 2008:697

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Ulf Yngvesson
(Miljödepartementet)