SFS 2008:698 Förordning om ändring i förordningen (1993:1745) om skydd för landskapsinformation

080698.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1993:1745) om skydd
för landskapsinformation;

utfärdad den 26 juni 2008.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1993:1745) om skydd

för landskapsinformation

1

dels

att i 3, 6 och 9 §§ ordet ⬝Lantmäteriverket⬝ ska bytas ut mot ⬝Lant-

mäteriet⬝,

dels

att 5, 7 och 12 §§ ska ha följande lydelse.

5 §

2

Försvarsmakten, Lantmäteriet, Sjöfartsverket, Sveriges geologiska

undersökning och Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut får in-
rätta databaser med landskapsinformation enligt 5 § lagen (1993:1742) om
skydd för landskapsinformation.

Frågor om tillstånd i övrigt till inrättande av sådana databaser prövas av

Lantmäteriet.

Om databasen kommer att innehålla sådana uppgifter som är av betydelse

för Sveriges totalförsvar, såsom information om var det militära eller civila
försvarets anläggningar är belägna och närmare detaljer om dessa anlägg-
ningars funktion samt information i övrigt som kan ligga till grund för plane-
ringen av ett fientligt angrepp mot Sverige, får tillstånd lämnas endast om
databasens innehåll inte kan antas medföra skada för totalförsvaret, då inne-
hållet ska användas endast för ett visst ändamål eller efter iakttagande av
särskilda säkerhetsåtgärder.

7 §

3

Försvarsmakten och Krisberedskapsmyndigheten ska lämna de upp-

lysningar till Lantmäteriet som Lantmäteriet behöver för att kunna bedöma
om en databas kommer att innehålla sådana uppgifter som kan antas med-
föra skada för Sveriges totalförsvar eller om undantag kan beviljas från kra-
vet på tillstånd enligt 6 §. Om den databas för vilken tillstånd söks ska inne-
hålla landskapsinformation om Sveriges sjöterritorium, ska även Sjöfarts-
verket lämna sådana upplysningar till Lantmäteriet.

1

Senaste lydelse av

3 § 1997:760
6 § 1995:1457
9 § 1995:1457.

2

Senaste lydelse 1995:1457.

3

Senaste lydelse 2002:501.

SFS 2008:698

Utkom från trycket
den 8 juli 2008

background image

2

SFS 2008:698

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

12 §

4

Krisberedskapsmyndigheten ska lämna Försvarsmakten, Lantmäte-

riet och Sjöfartsverket de upplysningar som dessa behöver för att kunna be-
döma om spridningen av landskapsinformationen kan antas medföra skada
för Sveriges totalförsvar eller om undantag enligt 11 § kan beviljas från kra-
vet på tillstånd. Sådana upplysningar ska också lämnas av Försvarsmakten
till Lantmäteriet och Sjöfartsverket.

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2008.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Mikael Andersson
(Försvarsdepartementet)

4

Senaste lydelse 2002:501.