SFS 2008:699 Förordning om ändring i förordningen (1989:809) om riksgränsen mellan Sverige och Norge

080699.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1989:809) om
riksgränsen mellan Sverige och Norge;

utfärdad den 26 juni 2008.

Regeringen föreskriver att förordningen (1989:809) om riksgränsen mel-

lan Sverige och Norge

1

ska ha följande lydelse.

I enlighet med skriftväxling mellan Sverige och Norge den 1 september

1989 har riksgränsen enligt de år 1661 och 1751 träffade gränsöverenskom-
melserna den sträckning som har föreslagits av den svenska och den norska
gränskommission som under åren 1984�1987 genomfört en gemensam över-
syn av riksgränsen.

De av gränskommissionerna upprättade tekniska beskrivningarna över

gränsen (Band I�VII) utgör från och med den 1 september 1989 officiella
gränsdokument. De ska förvaras hos Regeringskansliet (Utrikesdepartemen-
tet) och Lantmäteriet.

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2008.

På regeringens vägnar

CARL BILDT

Lars Nilsson
(Utrikesdepartementet)

1

Senaste lydelse 1995:1449.

SFS 2008:699

Utkom från trycket
den 8 juli 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008