SFS 2008:700 Förordning om ändring i förordningen (1984:406) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter

080700.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1984:406) om
stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter;

utfärdad den 26 juni 2008.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1984:406) om stämpel-

skatt vid inskrivningsmyndigheter

1

dels

att i 16, 19 och 20 §§ och rubriken närmast före 17 § ordet ”Lant-

mäteriverket” ska bytas ut mot ”Lantmäteriet”,

dels

att 10, 11, 17 och 18 §§ ska ha följande lydelse.

10 §

2

Om domstolen fastställer skatten till annat belopp än vad inskriv-

ningsmyndigheten har beslutat, ska en kopia av beslutet genast sändas till in-
skrivningsmyndigheten.

Om beslutet avser skatt som Lantmäteriet är ansvarig uppbördsmyndighet

för, ska domstolen också sända en kopia till Lantmäteriet.

11 §

3

När skatt återbetalas ska detta om möjligt antecknas på den handling

som upptar beslutet om skatten.

Om återbetalningen görs av Lantmäteriet, ska Lantmäteriet underrätta in-

skrivningsmyndigheten när återbetalningen har skett.

17 §

4

Innefattar inskrivningsmyndighetens beslut som förs in i fastighets-

registrets inskrivningsdel att stämpelskatt ska tas ut enligt lagen (1984:404)
om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter, ska skatten betalas in till
Lantmäteriet. Inskrivningsmyndigheten får trots bestämmelserna i 33 §
lagen om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter lämna ut andra hand-
lingar än skriftliga pantbrev även innan skatten har betalats.

Lantmäteriet beslutar hur fastställd skatt ska tas ut. Lantmäteriet får även i

andra fall än som avses i första stycket lämna ut handlingar innan skatten har
betalats, om Lantmäteriet och sökanden har kommit överens om att betal-
ning får ske via autogiro.

Influten stämpelskatt sätts in på statens centralkonto i Riksbanken.

1

Senaste lydelse av

16 § 2008:172
rubriken närmast före 17 § 2000:319
19 § 2008:172
20 § 2008:172.

2

Senaste lydelse 2008:172.

3

Senaste lydelse 2005:158.

4

Senaste lydelse 2008:172.

SFS 2008:700

Utkom från trycket
den 8 juli 2008

background image

2

SFS 2008:700

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

Betalas inte fastställd skatt inom den tid som anges i 31 § lagen om stäm-

pelskatt vid inskrivningsmyndigheter, ska Lantmäteriet omedelbart göra
framställning om indrivning.

18 §

5

Inbetalning av tillkommande skattebelopp enligt 31 § andra stycket

lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter ska göras
till Lantmäteriet. Detsamma gäller om dröjsmålsavgift ska tas ut enligt 34 §
första stycket samma lag.

Om skatt ska återbetalas enligt 40 § första stycket lagen om stämpelskatt

vid inskrivningsmyndigheter, görs återbetalningen av Lantmäteriet.

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2008.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Fredrik Löfstedt
(Finansepartementet)

5

Senaste lydelse 2005:158.

;