SFS 2008:701 Förordning om ändring i fastighetstaxeringsförordningen (1993:1199)

080701.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i fastighetstaxeringsförordningen
(1993:1199);

utfärdad den 26 juni 2008.

Regeringen föreskriver att 3 kap. 1 och 3 §§ och 8 kap. 1 § fastighetstaxe-

ringsförordningen (1993:1199) ska ha följande lydelse.

3 kap.

1 §

1

Skatteverket ska framställa förteckningar över vissa försäljningar av

fastigheter (

lagfartsuppgifter

). Lagfartsuppgifter över försäljningar av obe-

byggd mark ska fortlöpande överlämnas till Lantmäteriet. Lagfartsuppgifter
över andra försäljningar ska fortlöpande överlämnas till de tjänstemän som
Lantmäteriet har utsett att biträda Skatteverket enligt 19 kap. 3 och 5 §§ fas-
tighetstaxeringslagen (1979:1152).

3 §

2

Lantmäteriet ska lämna biträde vid undersökning som ska företas en-

ligt 19 kap. 3

och 5 §§ fastighetstaxeringslagen (1979:1152). Skatteverket

får meddela föreskrifter om på vilket sätt biträde ska lämnas.

8 kap.

1 §

3

Lantmäteriet ska lämna nödvändigt biträde under förberedelsearbetet

med särskild fastighetstaxering. Skatteverket får, efter samråd med Lantmä-
teriet, meddela föreskrifter om i vilken utsträckning biträde ska lämnas.

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2008.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Fredrik Löfstedt
(Finansdepartementet)

1

Senaste lydelse 2003:963.

2

Senaste lydelse 2003:963.

3

Senaste lydelse 2003:963.

SFS 2008:701

Utkom från trycket
den 8 juli 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008