SFS 2008:702 Förordning om ändring i förordningen (2002:105) om förteckning över kommunala bostadsföretag

080702.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2002:105) om
förteckning över kommunala bostadsföretag;

utfärdad den 26 juni 2008.

Regeringen föreskriver att 1 § förordningen (2002:105) om förteckning

över kommunala bostadsföretag ska ha följande lydelse.

1 §

1

Länsstyrelsen ska föra en förteckning över kommunala bostadsföretag

som bedriver verksamhet i länet. Lantmäteriet ska hållas underrättat om
innehållet i förteckningen.

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2008.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Erik Nymansson
(Finansdepartementet)

1

Senaste lydelse 2002:732.

SFS 2008:702

Utkom från trycket
den 8 juli 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008