SFS 2008:703 Förordning om ändring i förordningen (2006:260) om antidiskrimineringsvillkor i upphandlingskontrakt

080703.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2006:260) om
antidiskrimineringsvillkor i
upphandlingskontrakt;

utfärdad den 26 juni 2008.

Regeringen föreskriver att i bilagan till förordningen (2006:260) om anti-

diskrimineringsvillkor i upphandlingskontrakt

1

ordet ⬝Lantmäteriverket⬝ ska

bytas ut mot ⬝Lantmäteriet⬝.

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2008.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Erik Nymansson
(Finansdepartementet)

1

Senaste lydelse av bilagan 2007:1101.

SFS 2008:703

Utkom från trycket
den 8 juli 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008