SFS 2008:704 Förordning om ändring i förordningen (2007:108) om lägenhetsregister

080704.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:108) om
lägenhetsregister;

utfärdad den 26 juni 2008.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2007:108) om lägenhets-

register

dels

att i 4 § ordet ”Lantmäteriverket” ska bytas ut mot ”Lantmäteriet”,

dels

att 5 § ska ha följande lydelse.

5 §

Lägenhetsnumret ska anges med fyra siffror. De två första anger

våningsplan och de två sista bostadslägenhetens läge inom våningsplanet.

Lantmäteriet får meddela närmare föreskrifter om utformningen av lägen-

hetsnummer.

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2008.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Erik Nymansson
(Finansdepartementet)

SFS 2008:704

Utkom från trycket
den 8 juli 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008