SFS 2008:705 Förordning om ändring i vägkungörelsen (1971:954)

080705.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i vägkungörelsen (1971:954);

utfärdad den 26 juni 2008.

Regeringen föreskriver att 38 § vägkungörelsen (1971:954) ska ha föl-

jande lydelse.

38 §

1

Vägverket får meddela närmare föreskrifter om upprättande av ar-

betsplaner och om tillägg till arbetsplaner. Föreskrifter om miljökonsekvens-
beskrivning i samband med arbetsplan meddelas efter samråd med Natur-
vårdsverket.

Vägverket får vidare efter samråd med Statens jordbruksverk och Lant-

mäteriet meddela föreskrifter om sådana utredningar som avses i 26 § tredje
stycket.

Samtliga väghållningsmyndigheter och länsstyrelser ska underrättas om

de föreskrifter som Vägverket meddelar med stöd av första och andra styck-
ena.

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2008.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1

Senaste lydelse 1998:895.

SFS 2008:705

Utkom från trycket
den 8 juli 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008