SFS 2008:706 Förordning om ändring i luftfartsförordningen (1986:171)

080706.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i luftfartsförordningen (1986:171);

utfärdad den 26 juni 2008.

Regeringen föreskriver att 4 § luftfartsförordningen (1986:171)

1

ska ha

följande lydelse.

4 §

När Luftfartsstyrelsen föreskriver att ett område ska vara restriktions-

område, ska styrelsen ange de inskränkningar i rätten till luftfart inom om-
rådet som behövs. När det krävs av hänsyn till allmän ordning och säkerhet
får all luftfart inom området förbjudas för en viss tid, dock högst två veckor.

Föreskrifterna för ett sådant restriktionsområde som avses i 3 § andra

stycket får inte utformas så att de hindrar den luftfart som behövs med hän-
syn till ortsbefolkningens intresse. Luftfart för Lantmäteriet får alltid ske
inom området.

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2008.

På regeringens vägnar

ÅSA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1

Förordningen omtryckt 2005:38.

SFS 2008:706

Utkom från trycket
den 8 juli 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008