SFS 2008:707 Förordning om ändring i förordningen (1989:891) om statsbidrag till enskild väghållning

080707.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1989:891) om
statsbidrag till enskild väghållning;

utfärdad den 26 juni 2008.

Regeringen föreskriver att i 5 a, 28 och 30 §§ förordningen (1989:891)

om statsbidrag till enskild väghållning

1

ordet ”Lantmäteriverket” i olika böj-

ningsformer ska bytas ut mot ”Lantmäteriet” i motsvarande form.

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2008.

På regeringens vägnar

ÅSA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1

Senaste lydelse av

5 a § 2001:136
28 § 2001:136
30 § 2001:136.

SFS 2008:707

Utkom från trycket
den 8 juli 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

;