SFS 2008:708 Förordning om ändring i förordningen (2005:801) om restriktioner för luftfart inom vissa områden

080708.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2005:801) om
restriktioner för luftfart inom vissa områden;

utfärdad den 26 juni 2008.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2005:801) om restriktio-

ner för luftfart inom vissa områden

dels

att i 3 § ordet ”Lantmäteriverket” ska bytas ut mot ”Lantmäteriet”,

dels

att 5 § ska ha följande lydelse.

5 §

Trots bestämmelsen i 4 § får luftfart i restriktionsområdena äga rum

med svenska militära luftfartyg och med svenska luftfartyg som används av
Försvarsmakten, Rikspolisstyrelsen, polismyndigheterna, Kustbevakningen,
Sjöfartsverket, Luftfartsverket, Luftfartsstyrelsen, Tullverket, Lantmäteriet,
Sveriges geologiska undersökning, Sveriges meteorologiska och hydrolo-
giska institut eller Affärsverket svenska kraftnät, eller med luftfartyg när de
används i räddningsinsatser enligt bestämmelserna i lagen (2003:778) om
skydd mot olyckor.

Tillstånd till luftfart i restriktionsområdena i andra fall får ges bara om det

finns särskilda skäl. Frågor om tillstånd prövas av Luftfartsstyrelsen. Innan
beslut fattas ska Luftfartsstyrelsen ha samrått med Rikspolisstyrelsen och
Kriminalvården.

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2008.

På regeringens vägnar

ÅSA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

SFS 2008:708

Utkom från trycket
den 8 juli 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

;