SFS 2008:709 Förordning om ändring i förordningen (1994:1495) om överlämnande av allmänna handlingar till andra organ än myndigheter för förvaring

080709.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1994:1495) om
överlämnande av allmänna handlingar till andra
organ än myndigheter för förvaring;

utfärdad den 26 juni 2008.

Regeringen föreskriver att bilagan till förordningen (1994:1495) om över-

lämnande av allmänna handlingar till andra organ än myndigheter för för-
varing ska ha följande lydelse.

Bilaga

1

Myndighet

Enskilda organ

Högskolan i Jönköping

Stiftelsen Högskolan i Jönköping

Lantmäteriet

SVEFA–Svensk Fastighetsvärdering
AB

Länsarbetsnämnderna i Blekinge,

Arbetslöshetskassan Alfa

Gotlands, Älvsborgs och
Gävleborgs län
Migrationsverket

Eqvator AB

Postverket

Posten AB

Statens järnvägar

EuroMaint AB

Unigrid AB

Statens maskinprovningar

SMP Svensk Maskinprovning AB

Statens provningsanstalt

Sveriges Provnings- och Forsknings-
institut AB

Statens Vattenfallsverk

Bråviken Energi AB

Vattenfall Treasury AB

Televerket

Fastighets AB Telaris

1

Senaste lydelse 2005:70. Ändringen innebär bl.a. att ”Statliga lantmäterimyndig-

heter” utgår och att ”Migrationsverket” placeras närmast före ”Postverket”.

SFS 2008:709

Utkom från trycket
den 8 juli 2008

background image

2

SFS 2008:709

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2008.

På regeringens vägnar

SVEN OTTO LITTORIN

Kirsten Glansberg
(Kulturdepartementet)