SFS 2008:710 Förordning om ändring i förordningen (1999:731) om registrering av trossamfund

080710.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1999:731) om
registrering av trossamfund;

utfärdad den 26 juni 2008.

Regeringen föreskriver att 13 § förordningen (1999:731) om registrering

av trossamfund ska ha följande lydelse.

13 §

1

Uppgifter som Svenska kyrkan lämnar om den territoriella indel-

ningen i församlingar och om ändringar i denna indelning ska Kammar-
kollegiet utan dröjsmål lämna till Skatteverket, Riksarkivet, Domstolsverket
och Lantmäteriet.

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2008.

På regeringens vägnar

SVEN OTTO LITTORIN

Kirsten Glansberg
(Kulturdepartementet)

1

Senaste lydelse 2007:79.

SFS 2008:710

Utkom från trycket
den 8 juli 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008