SFS 2008:711 Förordning om ändring i förordningen (2004:1205) om handel med utsläppsrätter

080711.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2004:1205) om handel
med utsläppsrätter;

utfärdad den 26 juni 2008.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2004:1205) om handel

med utsläppsrätter

dels

att 26 och 36 §§ ska ha följande lydelse,

dels

att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 36 a §, av följande

lydelse.

26 §

1

För handelsperioden 2008�2012 får nya deltagare tilldelas utsläpps-

rätter endast ur en reserv motsvarande 13 100 000 ton koldioxid, eller det
högre antal ton koldioxid som kan bli följden av att utsläppsrätter förs över
till reserven enligt 36 a §.

Ansökningarna ska behandlas enligt principen att de verksamhetsutövare

som har tillstånd att släppa ut koldioxid enligt lagen (2004:1199) om handel
med utsläppsrätter och som, med beaktande av den tidpunkt som anges i
21 a § andra stycket, först inkommer med en ansökan om tilldelning till
Naturvårdsverket tilldelas utsläppsrätter utifrån beräkningsprinciperna för
nya deltagare till dess att utsläppsrätterna i reserven tar slut. Om två eller
flera verksamhetsutövare ansöker om tilldelning samma dag och det råder
brist på utsläppsrätter i reserven, ska kvarvarande utsläppsrätter fördelas
proportionerligt mellan sökandena.

Ansökningar om tilldelning av utsläppsrätter från reserven ska prövas lö-

pande.

36 §

2

Om den nivå som anges i 25 c § har nåtts och ytterligare tilldelning

behöver göras på grund av ett lagakraftvunnet beslut, får Statens energimyn-
dighet, om det finns utsläppsrätter kvar att tilldela, utfärda utsläppsrätter till
befintliga anläggningar ur den reserv som avses i 26 §.

Om det råder brist på utsläppsrätter i reserven ska utsläppsrätter tilldelas

enligt första stycket framför tilldelning till nya deltagare enligt 26 §.

36 a §

Till reserven enligt 26 § ska sådana utsläppsrätter föras som har

lämnats tillbaka eller som inte ska utfärdas efter att ett beslut om tilldelning
har återkallats eller ändrats.

1

Senaste lydelse 2007:742.

2

Senaste lydelse 2006:645.

SFS 2008:711

Utkom från trycket
den 8 juli 2008

background image

2

SFS 2008:711

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2008.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Ulf Yngvesson
(Miljödepartementet)