SFS 2008:712 Förordning om ändring i förordningen (1993:1153) om redovisning av studier m.m. vid universitet och högskolor

080712.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1993:1153) om
redovisning av studier m.m. vid universitet och
högskolor;

utfärdad den 3 juli 2008.

Regeringen föreskriver att 3 kap. 3, 8 och 10 §§ förordningen (1993:1153)

om redovisning av studier m.m. vid universitet och högskolor

1

ska ha föl-

jande lydelse.

3 kap.

3 §

2

Registret ska innehålla uppgifter om samtliga studenter i utbildning på

grundnivå och avancerad nivå. Uppgifterna får hämtas från högskolornas
studieregister och ska omfatta följande:

1. identitetsuppgifter,
2. uppgifter om högskola, registrering på kurser per termin eller kalender-

halvår,

3. eventuellt utbildningsprogram som studenten har antagits till,
4. avklarade högskolepoäng på kurser för varje termin eller kalender-

halvår,

5. för avlagd examen: examens namn och nivå, inriktning, omfattning i

högskolepoäng, datum för utfärdande av examensbevis och det huvudsak-
liga området (huvudområdet) för utbildningen för en kandidat-, magister-
eller masterexamen,

6. för varje kurs:
a) om kursen är på grundnivå eller avancerad nivå,
b) kursens ämnesgrupp enligt den definition som SCB använder, utbild-

ningsområde, fördjupning enligt högskolans bedömning och kursens omfatt-
ning i högskolepoäng,

c) kurstakt, kurstid och distributionsform,
d) den kommun eller det land där kursen huvudsakligen ges, och
e) termin då kursen ges, samt
7. för studenter som har avlagt en generell eller konstnärlig examen på

avancerad nivå: tidigare avlagd examen enligt examenskraven för den aktu-
ella examen på avancerad nivå.

1

Förordningen omtryckt 2001:1133.

2

Senaste lydelse 2007:264.

SFS 2008:712

Utkom från trycket
den 15 juli 2008

2*

SFS 2008:712–716

background image

2

SFS 2008:712

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

8 §

För gallring av universitets- och högskoleregistret gäller 10 § första

och andra styckena arkivlagen (1990:782), om inte något annat föreskrivs i
denna förordning.

Uppgifter om personnummer och högskola får gallras efter 30 år.
Uppgifter om en sökande som inte har antagits till utbildning vid en hög-

skola eller om en sökande som har antagits men inte påbörjat sina studier ska
gallras efter tio år.

10 §

Som underlag för statistik över högskolornas personal ska SCB ur så-

dana register som finns inom SCB sammanställa följande uppgifter om de
personer som är anställda vid en högskola:

1. identitetsuppgifter,
2. högskola,
3. anställningskategori,
4. grupper av ämnen inom vilka en lärare och, i förekommande fall, övrig

personal huvudsakligen är verksam och det vetenskapsområde som ämnena
hör till,

5. arbetets omfattning och om personen har en anställning tills vidare eller

en tidsbegränsad anställning

,

6. utbildningsbakgrund, och
7. högskola där examen avlagts.
Uppgifterna ska sammanställas i ett register som förs med hjälp av auto-

matiserad behandling.

Vid tillämpningen av första stycket 4 ska samtliga ämnen vid Sveriges

lantbruksuniversitet tillsammans anses utgöra ett vetenskapsområde.

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2008.

På regeringens vägnar

JAN BJÖRKLUND

Anders Lindgren
(Utbildningsdepartementet)