SFS 2008:713 Lag om ändring i lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension

080713.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1998:674) om inkomstgrundad
ålderspension;

utfärdad den 3 juli 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 3 kap. 5 § lagen (1998:674) om in-

komstgrundad ålderspension ska ha följande lydelse.

3 kap.

5 §

2

Ett pensionsgrundande belopp enligt 4 § ska för hel inkomstrelaterad

sjukersättning och hel inkomstrelaterad aktivitetsersättning beräknas enligt
följande. Den antagandeinkomst som ligger till grund för den inkomstrelate-
rade ersättningen ska minskas med ett belopp motsvarande 7 procent av an-
tagandeinkomsten. Det pensionsgrundande beloppet utgör för varje månad
som hel ersättning uppburits skillnaden mellan en tolftedel av den minskade
antagandeinkomsten och den pensionsgrundande inkomsten av nämnda er-
sättning efter avdrag enligt 2 kap. 21 §.

Har den försäkrade för en månad uppburit en fjärdedels, halv, två tredje-

dels eller tre fjärdedels sjukersättning eller aktivitetsersättning ska vid be-
räkning enligt första stycket användas så stor andel av antagandeinkomsten
som svarar mot graden av sjukersättning eller aktivitetsersättning.

Utbetalas för hel månad endast en del av sjukersättning eller aktivitetser-

sättning enligt bestämmelserna i 16 kap. 20 § lagen (1962:381) om allmän
försäkring ska vid beräkning enligt första stycket användas så stor andel av
antagandeinkomsten som svarar mot den utbetalade delen.

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2008 och tillämpas på pensions-

grundande belopp som tillgodoräknas för tid från och med den 1 januari
2008.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1

Prop. 2007/08:99, bet. 2007/08:FiU21, rskr. 2007/08:262.

2

Senaste lydelse 2006:1540.

SFS 2008:713

Utkom från trycket
den 15 juli 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008