SFS 2008:714 Förordning om ändring i förordningen (2007:1364) om Arbetsförmedlingens samarbete med kommuner om arbetsmarknadspolitiska program

080714.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1364) om
Arbetsförmedlingens samarbete med kommuner
om arbetsmarknadspolitiska program;

utfärdad den 3 juli 2008.

Regeringen föreskriver att 1�4 §§ förordningen (2007:1364) om Arbets-

förmedlingens samarbete med kommuner om arbetsmarknadspolitiska pro-
gram ska ha följande lydelse.

1 §

Denna förordning har som ändamål att klargöra förutsättningarna för

att på lokal nivå anordna arbetsmarknadspolitiska program.

Arbetsförmedlingen får ingå en överenskommelse med en kommun om

anordnande av arbetsmarknadspolitiska insatser eller aktiviteter när Arbets-
förmedlingen väljer att inte anordna dessa i egen regi eller om lagen
(2007:1091) om offentlig upphandling inte är tillämplig.

Arbetsförmedlingen får även ingå en överenskommelse med en kommun

om anordnande av insatser eller aktiviteter om det efter ett upphandlingsför-
farande visar sig att någon annan lämplig aktör för insatserna eller aktivite-
terna inte finns.

2 §

Arbetsförmedlingen får ingå en överenskommelse med en kommun

om anordnande av insatser eller aktiviteter som regleras i

1. förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin, och
2. förordningen (2007:813) om jobbgaranti för ungdomar.
Insatserna eller aktiviteterna i överenskommelsen pågår längst till och

med den tid programmet erbjuds.

Arbetsförmedlingen får i övrigt endast ingå en överenskommelse med en

kommun om anordnande av insatser eller aktiviteter för nyanlända invand-
rare och unga med funktionshinder.

3 §

Ekonomiskt stöd för merkostnader får lämnas till en kommun som an-

ordnar arbetsträning eller förstärkt arbetsträning enligt förordningen
(2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin. Arbetsförmedlingen får även
ersätta en kommun för merkostnader för studie- och yrkesvägledning och
jobbsökaraktiviteter med coachning som anordnas enligt förordningen
(2007:813) om jobbgaranti för ungdomar.

4 §

En överenskommelse ska ingås på viss tid, dock längst ett år. I över-

enskommelsen ska det anges

SFS 2008:714

Utkom från trycket
den 15 juli 2008

3*

SFS 2008:712�716

background image

2

SFS 2008:714

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

1. vilka målgrupper insatserna eller aktiviteterna avser,
2. vilka insatser eller aktiviteter som ska anordnas inom programmet,
3. hur insatserna eller aktiviteterna ska följas upp och kontrolleras,
4. om det har fattats något beslut om ersättning enligt 3 §, och
5. om lokala utvecklingsavtal enligt förordningen (2008:348) om urbant

utvecklingsarbete eller andra särskilda överenskommelser träffats som berör
Arbetsförmedlingens samverkan med kommuner.

Denna förordning träder i kraft den 15 augusti 2008.

På regeringens vägnar

SVEN OTTO LITTORIN

Helena Larsson
(Arbetsmarknadsdepartementet)