SFS 2008:715 Förordning om finansiella åtgärder för hanteringen av restprodukter från kärnteknisk verksamhet

080715.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om finansiella åtgärder för hanteringen av
restprodukter från kärnteknisk verksamhet;

utfärdad den 3 juli 2008.

Regeringen föreskriver följande.

Inledande bestämmelser

1 §

I denna förordning finns bestämmelser om finansiering av hanteringen

av restprodukter från kärnteknisk verksamhet.

2 §

I denna förordning avses med

finansieringslagen

: lagen (2006:647) om finansiella åtgärder för hante-

ringen av restprodukter från kärnteknisk verksamhet,

Studsvikslagen

: lagen (1988:1597) om finansiering av hanteringen av

visst radioaktivt avfall m.m.,

reaktorinnehavare

: den som har tillstånd enligt lagen (1984:3) om kärn-

teknisk verksamhet att inneha eller driva en eller flera kärnkraftsreaktorer
som inte permanent har ställts av,

grundkostnaden

: summan av de förväntade kostnaderna för åtgärder och

verksamhet som avses i 4 § 1�3 finansieringslagen,

merkostnaden

: summan av de förväntade kostnaderna för verksamhet som

avses i 4 § 4�9 finansieringslagen,

finansieringsbelopp

: ett belopp som motsvarar skillnaden mellan de åter-

stående grundkostnaderna och merkostnaderna för de restprodukter som har
uppkommit då beräkningen görs och de medel som har fonderats för dessa
kostnader,

kompletteringsbelopp

: ett belopp som motsvarar en skälig uppskattning

av kostnader som avses i 4 § 1�3 finansieringslagen och som kan upp-
komma till följd av oplanerade händelser.

Termer och uttryck som i övrigt används i denna förordning har samma

betydelse som i finansieringslagen.

Kärnavfallsavgift för reaktorinnehavare

3 §

En reaktorinnehavare ska, i samråd med övriga reaktorinnehavare,

upprätta en kostnadsberäkning och ge in den till Strålsäkerhetsmyndigheten
senast den 7 januari vart tredje år. I kostnadsberäkningen ska

1. anges den totala grundkostnaden för samtliga reaktorinnehavare,

SFS 2008:715

Utkom från trycket
den 15 juli 2008

background image

2

SFS 2008:715

2. anges den del av den totala grundkostnaden som är gemensam för samt-

liga reaktorinnehavare,

3. för varje reaktorinnehavare anges
a) den del av den totala grundkostnaden som är hänförlig till reaktorinne-

havarens reaktorer,

b) hur stor andel av den totala mängden uppkomna och förväntade rest-

produkter som utgörs av restprodukter från reaktorinnehavarens reaktorer,
och

c) den del av den totala grundkostnaden som bör läggas till grund för re-

aktorinnehavarens finansieringsbelopp,

4. anges det kompletteringsbelopp som bör gälla för varje reaktorinneha-

vare,

5. anges hur mycket energi som varje reaktorinnehavare planerar att leve-

rera under de närmast kommande tre kalenderåren efter det att kostnadsbe-
räkningen senast ska ha givits in, och

6. anges de kostnader som förväntas uppkomma under vart och ett av de

närmast kommande tre kalenderåren efter det att kostnadsberäkningen se-
nast ska ha givits in för

a) behandling, mellanlagring och slutförvaring av använt kärnbränsle,
b) avställnings- och servicedrift, specificerat för varje reaktor, och
c) rivning, inklusive mellanlagring och slutförvaring av kärnavfall från

rivningen, specificerat för varje reaktor.

4 §

I kostnadsberäkningen enligt 3 § ska varje reaktor, som inte permanent

har ställts av, anses ha

1. en total driftstid om 40 år, och
2. en återstående driftstid om minst sex år, om det inte finns skäl att anta

att driften kan komma att upphöra dessförinnan.

5 §

Om det finns särskilda skäl, får Strålsäkerhetsmyndigheten förelägga

en reaktorinnehavare att ge in kostnadsberäkningen tidigare än vad som
anges i 3 § eller att ge in en kompletterande beräkning.

6 §

Strålsäkerhetsmyndigheten ska för var och en av reaktorinnehavarna

upprätta ett förslag till den kärnavfallsavgift som reaktorinnehavaren ska be-
tala de närmast kommande tre kalenderåren efter det att kostnadsberäk-
ningen enligt 3 § senast ska ha givits in.

Strålsäkerhetsmyndigheten ska upprätta förslaget
1. med utgångspunkt från kostnadsberäkningen enligt 3 §,
2. med beaktande av den totala merkostnaden, och
3. så att samtliga förväntade kostnader, sedan hänsyn tagits till vad som ti-

digare har betalats, kan förväntas bli täckta av de avgifter som reaktorinne-
havaren kommer att betala under reaktorernas återstående driftstid.

Den föreslagna avgiften ska anges i kronor per levererad kilowattimme el-

ström.

Strålsäkerhetsmyndigheten ska ge reaktorinnehavaren samt berörda myn-

digheter, kommuner och organisationer tillfälle att yttra sig över avgiftsför-
slaget.

background image

3

SFS 2008:715

7 §

Strålsäkerhetsmyndigheten får, om en kompletterande kostnadsberäk-

ning har givits in eller om det finns särskilda skäl för det, upprätta ett förslag
enligt 6 § som avser en kortare period än tre år.

8 §

Strålsäkerhetsmyndigheten ska inom nio månader från det att kost-

nadsberäkningen enligt 3 § senast ska ha givits in, lämna avgiftsförslaget en-
ligt 6 § till regeringen för beslut om kärnavfallsavgiften.

Av förslaget ska framgå
1. vilken avgift som förordas för den period som avses,
2. hur den gemensamma grundkostnaden fördelas på varje reaktorinneha-

vare,

3. grundkostnaden för varje reaktorinnehavare,
4. de närmare skälen för bedömningen i de fall som denna avviker från re-

aktorinnehavarens beräkningar,

5. merkostnaden och beräkningsunderlaget för denna, och
6. vilka faktorer som anses vara särskilt kritiska för kostnadsutvecklingen.

Kärnavfallsavgift för övriga avgiftsskyldiga tillståndshavare

9 §

En avgiftsskyldig tillståndshavare som inte är reaktorinnehavare ska,

enskilt eller i samråd med en eller flera andra tillståndshavare, upprätta en
kostnadsberäkning och ge in den till Strålsäkerhetsmyndigheten senast den
7 januari vart tredje år. I kostnadsberäkningen ska anges

1. den totala grundkostnaden för de anläggningar som omfattas av till-

ståndshavarens eller de samrådande tillståndshavarnas tillstånd,

2. den förväntade återstående driftstiden för anläggningar som inte perma-

nent har ställts av,

3. vilka åtgärder och vilken verksamhet som kan berättiga till sådan er-

sättning som avses i 17 § finansieringslagen,

4. den del av den totala grundkostnaden som bör läggas till grund för fi-

nansieringsbeloppet, och

5. de kostnader som förväntas uppkomma under vart och ett av de närmast

kommande tre kalenderåren efter det att kostnadsberäkningen senast ska ha
givits in för

a) behandling, mellanlagring och slutförvaring av kärnavfall och kärn-

ämne som inte ska användas igen,

b) avställnings- och servicedrift, specificerat för varje kärnteknisk anlägg-

ning, och

c) rivning, inklusive mellanlagring och slutförvaring av kärnavfall från

rivningen, specificerat för varje anläggning.

Första stycket gäller inte anläggningar som omfattas av en kostnadsberäk-

ning enligt 3 §.

10 §

Om det finns särskilda skäl, får Strålsäkerhetsmyndigheten förelägga

en tillståndshavare att ge in kostnadsberäkningen tidigare än vad som anges i
9 § eller att ge in en kompletterande beräkning.

11 §

Strålsäkerhetsmyndigheten ska upprätta ett förslag till den kärnav-

fallsavgift som tillståndshavaren ska betala de närmast kommande tre kalen-
deråren efter det att kostnadsberäkningen enligt 9 § senast ska ha givits in.

background image

4

SFS 2008:715

Strålsäkerhetsmyndigheten ska upprätta förslaget
1. med utgångspunkt från kostnadsberäkningen enligt 9 §,
2. med beaktande av den totala merkostnaden och, i förekommande fall,

tillståndshavarens rätt till sådan ersättning som avses i 17 § finansieringsla-
gen, och

3. så att samtliga förväntade kostnader för en anläggning som inte perma-

nent har ställts av, sedan hänsyn tagits till vad som tidigare har betalats, kan
förväntas bli täckta av de avgifter som tillståndshavaren kommer att betala
under anläggningens förväntade återstående driftstid.

Förslaget till avgift för en anläggning som permanent har ställts av ska

upprättas så att samtliga förväntade kostnader, sedan hänsyn tagits till vad
som tidigare har betalats, kan förväntas bli täckta av de avgifter som till-
ståndshavaren kommer att betala de närmast kommande tre kalenderåren.
Om det finns särskilda skäl, får förslaget upprättas så att kostnaderna kan
förväntas bli täckta under en kortare eller längre tidsperiod.

12 §

Strålsäkerhetsmyndigheten ska ge tillståndshavaren tillfälle att yttra

sig över ett förslag till avgift enligt 11 §.

13 §

Strålsäkerhetsmyndigheten ska, med utgångspunkt från förslaget en-

ligt 11 §, besluta om den kärnavfallsavgift som tillståndshavaren ska betala
de närmast kommande tre kalenderåren efter det att kostnadsberäkningen
enligt 9 § senast ska ha givits in.

Strålsäkerhetsmyndigheten ska med ett eget förslag lämna över ett ärende

enligt första stycket till regeringen för beslut om kärnavfallsavgift i de fall

1. ärendet gäller en kärnkraftsreaktor som permanent har ställts av efter

den 31 december 1995, eller

2. ärendet har principiell betydelse eller annars är av särskild vikt.
Ett överlämnande enligt andra stycket ska ske inom sex månader från det

att kostnadsberäkningen senast ska ha givits in enligt 9 §.

14 §

Strålsäkerhetsmyndigheten får, om en kompletterande kostnadsbe-

räkning har givits in eller om det finns särskilda skäl för det, upprätta förslag
till kärnavfallsavgift enligt 11 § och besluta om avgiften enligt 13 § för en
kortare period än tre år.

15 §

Av ett beslut eller förslag om kärnavfallsavgift enligt 13 § ska, utöver

avgiftens storlek, framgå

1. grundkostnaden för respektive anläggning,
2. hur, i förekommande fall, den del av grundkostnaden som är gemensam

fördelas på varje tillståndshavare,

3. de närmare skälen för bedömningen i de fall som denna avviker från

tillståndshavarens beräkningar,

4. merkostnaden och beräkningsunderlaget för denna, och
5. vilka faktorer som anses vara särskilt kritiska för kostnadsutvecklingen.

background image

5

SFS 2008:715

Betalning av kärnavfallsavgiften

16 §

En kärnavfallsavgift enligt 3�8 §§ ska betalas kvartalsvis till Kärnav-

fallsfonden senast en månad efter varje kalenderkvartals utgång.

En kärnavfallsavgift enligt 9�15 §§ ska betalas årsvis till Kärnavfallsfon-

den senast en månad efter varje kalenderårs utgång.

Dispens från skyldigheten att betala kärnavfallsavgift

17 §

Strålsäkerhetsmyndigheten får besluta om en sådan dispens från av-

giftsskyldigheten som avses i 8 § finansieringslagen och om omfattningen
av de säkerheter som i så fall ska ställas.

Bestämmelser om säkerheterna finns i 24�26 §§.

Förvaltning av avgiftsmedlen

18 §

Kärnavfallsfonden ska för de avgiftsskyldigas räkning förvalta de in-

betalade kärnavfallsavgifterna i en fond. �ven sådana avgifter som har beta-
lats enligt Studsvikslagen ska förvaltas i fonden.

19 §

Fondens medel ska placeras på räntebärande konto i Riksgäldskonto-

ret eller i skuldförbindelser utfärdade av staten.

Fonden ska förvaltas så att kraven på god avkastning och tillfredsställande

betalningsberedskap tillgodoses.

Avkastningen på fondens medel ska läggas till kapitalet.

Säkerheter för reaktorinnehavare

20 §

Strålsäkerhetsmyndigheten ska, med utgångspunkt från den kostnads-

beräkning som lämnas enligt 3 §, upprätta förslag till finansieringsbelopp
och kompletteringsbelopp för varje reaktorinnehavare.

Förslaget ska lämnas till regeringen för beslut om finansieringsbelopp och

kompletteringsbelopp tillsammans med det avgiftsförslag som avses i 8 §.

21 §

En reaktorinnehavare ska till Kärnavfallsfonden ställa godtagbara sä-

kerheter motsvarande de finansieringsbelopp och kompletteringsbelopp som
regeringen har beslutat.

Säkerheterna ska vara utan tidsbegränsning och får inte utgöras av fastig-

het på vilken det bedrivs kärnteknisk verksamhet.

Säkerheterna ska förvaltas av Riksgäldskontoret.

22 §

Om regeringen begär det ska Riksgäldskontoret, innan de säkerheter

som avses i 21 § prövas, yttra sig i frågan om säkerheterna är godtagbara.
Om det behövs för att säkerställa statens rätt, ska Riksgäldskontoret föreslå
de villkor som säkerheterna bör förenas med.

background image

6

SFS 2008:715

Säkerheter för övriga avgiftsskyldiga tillståndshavare

23 §

Strålsäkerhetsmyndigheten ska, med utgångspunkt från den kostnads-

beräkning som lämnas enligt 9 §, besluta om finansieringsbeloppet för en
avgiftsskyldig tillståndshavare som inte är reaktorinnehavare.

24 §

En avgiftsskyldig tillståndshavare som inte är reaktorinnehavare ska

till Kärnavfallsfonden ställa godtagbara säkerheter motsvarande det beslu-
tade finansieringsbeloppet eller, om tillståndshavaren har beviljats sådan
dispens som avses i 17 §, samtliga återstående grundkostnader och merkost-
nader.

Säkerheterna ska förvaltas av Riksgäldskontoret.

25 §

Riksgäldskontoret ska pröva sådana säkerheter som avses i 24 §. Om

det behövs för att säkerställa statens rätt, får Riksgäldskontoret förena säker-
heterna med villkor.

Riksgäldskontoret ska med ett eget yttrande lämna över ett ärende enligt

första stycket till regeringen för prövning av säkerheterna i de fall ärendet
har principiell betydelse eller annars är av särskild vikt.

Tilläggssäkerheter

26 §

Riksgäldskontoret får besluta att en reaktorinnehavare eller annan av-

giftsskyldig tillståndshavare ska ställa godtagbara tilläggssäkerheter motsva-
rande visst belopp, om

1. säkerheternas värde, i förhållande till den tid som återstår tills skyldig-

heten att betala kärnavfallsavgift och ställa säkerhet upphör enligt 11 § fi-
nansieringslagen, har försämrats i betydande mån, eller

2. sådana villkor som avses i 22 § andra meningen eller 25 § första stycket

andra meningen denna förordning har åsidosatts.

Riksgäldskontoret ska pröva och förvalta tilläggssäkerheterna.
Tilläggssäkerheterna ska ställas till Kärnavfallsfonden.

Användning av säkerheter

27 §

Strålsäkerhetsmyndigheten ska anmäla till regeringen att ställda sä-

kerheter bör tas i anspråk, om

1. det kan antas att fonderade medel inte räcker för att täcka de kostnader

enligt 4 § finansieringslagen som omfattas av säkerheterna, och

2. den avgiftsskyldige tillståndshavaren inte vidtar de åtgärder eller till-

skjuter de medel som behövs.

Riskbedömning och riskavgifter

28 §

Riksgäldskontoret ska vart tredje år besluta om statens kreditrisk av-

seende säkerheter ställda enligt 21 §.

29 §

Riksgäldskontoret får, med beaktande av den kreditrisk som avses i

28 §, besluta att en reaktorinnehavare ska betala riskavgift motsvarande sta-
tens förväntade kostnad för kreditrisken om

background image

7

SFS 2008:715

1. kreditvärdigheten avseende ställda säkerheter, i förhållande till den tid

som återstår tills skyldigheten att betala kärnavfallsavgift och ställa säkerhet
upphör enligt 11 § finansieringslagen, bedöms ligga under en viss nivå en-
ligt föreskrifter som Riksgäldskontoret har meddelat enligt 51 § denna för-
ordning, eller

2. sådana villkor som avses i 22 § andra meningen denna förordning har

åsidosatts.

Riskavgift ska betalas till Riksgäldskontoret.

Användning och utbetalning av fonderade avgiftsmedel

30 §

Strålsäkerhetsmyndigheten prövar frågor om hur och i vilken ut-

sträckning fonderade avgiftsmedel får användas för de kostnader som reak-
torinnehavare och övriga avgiftsskyldiga tillståndshavare förväntas få under
en viss kommande tidsperiod för åtgärder och verksamhet som ingår i de
kostnadsberäkningar som har använts då kärnavfallsavgiften beslutades.

Fonderade avgiftsmedel betalas ut i förskott för kalenderkvartal till reak-

torinnehavare och övriga avgiftsskyldiga tillståndshavare efter ansökan. I
ansökan om utbetalning ska det anges vilka åtgärder som de utbetalade med-
len ska täcka.

31 §

Strålsäkerhetsmyndigheten prövar frågor om i vilken utsträckning

fonderade avgiftsmedel får användas för att ersätta en kommun för sådana
informationskostnader som avses i 4 § 8 finansieringslagen. Ersättningen får
bestämmas till högst 5 miljoner kronor per kommun och tolvmånadersperiod
för kommuner där det görs undersökningar för lokalisering av slutförvar för
använt kärnbränsle eller där en anläggning för sådant slutförvar planeras el-
ler byggs.

Ersättningen betalas ut i förskott efter ansökan. Ansökan ska ha inkommit

till Strålsäkerhetsmyndigheten senast tre månader före den period som ansö-
kan avser. I ansökan ska det anges vilka informationskostnader som ersätt-
ningen ska täcka.

32 §

Strålsäkerhetsmyndigheten prövar frågor om i vilken utsträckning

fonderade avgiftsmedel får användas för sådant stöd till ideella föreningar
som avses i 4 § 9 finansieringslagen. Sådant stöd får lämnas till och med den
31 december 2008 med högst 2,5 miljoner kronor per förening och kalen-
derår och med totalt högst 3 miljoner kronor per kalenderår.

Stöd får endast lämnas till ideella föreningar som
1. utnyttjar rätten att delta i sådant samråd som föreskrivs i 6 kap.

4 § första stycket andra meningen miljöbalken avseende anläggning för han-
tering och slutförvaring av använt kärnbränsle,

2. har en styrelse som utses av medlemmarna under demokratiska former

och årligen håller stämma i vilken medlemmarna får delta,

3. har stadgar som beslutas av stämman och anger föreningens namn och

ändamål, hur beslut fattas, hur styrelsen utses samt hur revisorer som kon-
trollerar styrelsens verksamhet utses,

4. inte har näringsverksamhet som sin huvudsakliga inkomstkälla, och

background image

8

SFS 2008:715

5. har minst 2 000 medlemmar, eller är en sammanslutning av ideella för-

eningar som tillsammans har minst 2 000 olika personer som medlemmar
och där varje förening som ingår uppfyller kraven i 2 och 4.

33 §

Stöd enligt 32 § ska avse föreningens kostnader för att delta i sam-

rådsförfarande enligt 6 kap. miljöbalken eller 5 b § tredje stycket lagen
(1984:3) om kärnteknisk verksamhet avseende anläggning för hantering och
slutförvaring av använt kärnbränsle samt kostnader för att kunna följa och
bedöma frågor som rör slutförvaring av använt kärnbränsle och sådan slut-
förvarings påverkan på människors hälsa eller miljön. Kostnaderna får om-
fatta lönekostnader, lokalkostnader samt övriga administrativa kostnader.
Stödet får inte avse kostnader för information riktad direkt till allmänheten
utöver vad som avser det utökade samrådsförfarandet.

Ansökan om stöd ska ha inkommit till Strålsäkerhetsmyndigheten senast

den 1 oktober före det år som ansökan avser. I ansökan ska det anges vilka
kostnader under året som stödet ska användas till.

Om de ansökningar som avser godtagbara kostnader totalt omfattar större

belopp än vad som finns tillgängligt för stöd under ett visst kalenderår, ska
Strålsäkerhetsmyndigheten fördela stödet så att det ges en jämn geografisk
spridning och med beaktande av föreningarnas medlemsantal och behov
samt tidigare erhållet stöd.

Stödet betalas ut i förskott för kalenderår.

34 §

En statlig myndighets ansökan om ersättning för sådana kostnader

som avses i 4 § 4�8 finansieringslagen ska ges in till regeringen. I ansökan
ska det anges vilka kostnader som ersättningen ska täcka.

35 §

Utbetalning av fonderade avgiftsmedel som har beslutats enligt 30�

32 §§ görs av Kärnavfallsfonden på begäran av Strålsäkerhetsmyndigheten.

36 §

Utbetalade avgiftsmedel som inte har använts ska i enlighet med

Strålsäkerhetsmyndighetens anvisningar återbetalas till Kärnavfallsfonden
vid kalenderårets slut eller avräknas mot kommande utbetalningar.

Strålsäkerhetsmyndigheten får besluta att den som har mottagit utbetal-

ningar enligt 30 § ska förpliktas att kompensera Kärnavfallsfonden för förlo-
rad avkastning på sådana medel som inte har använts.

Användning och utbetalning av medel enligt Studsvikslagen

37 §

För avgifter som har fonderats enligt Studsvikslagen gäller bestäm-

melserna i 38�41 §§ i stället för 30�36 §§.

38 §

Den som har tillstånd till en sådan kärnteknisk verksamhet som avses

i 1 § Studsvikslagen ska, enskilt eller i samråd med annan tillståndshavare,
beräkna de förväntade kostnaderna för verksamheten och ge in beräkningen
till Strålsäkerhetsmyndigheten senast den 30 april varje år.

Av kostnadsberäkningen ska framgå de kostnader som förväntas upp-

komma under det kommande kalenderåret för

1. behandling, mellanlagring och slutförvaring av kärnavfall och kärn-

ämne som inte ska användas igen,

background image

9

SFS 2008:715

2. avställnings- och servicedrift, specificerat för varje kärnteknisk anlägg-

ning, och

3. rivning, inklusive mellanlagring och slutförvaring av kärnavfall från

rivningen, specificerat för varje anläggning.

39 §

Strålsäkerhetsmyndigheten prövar, med utgångspunkt från den kost-

nadsberäkning som avses i 38 §, frågor om hur och i vilken utsträckning de
medel som har fonderats enligt Studsvikslagen får användas för de kostnader
som tillståndshavaren förväntas få under det kommande kalenderåret för åt-
gärder och verksamhet som ingår i de kostnadsberäkningar som har använts
då avgifterna till fonden beslutades.

40 §

Utbetalning av fonderade medel som har beslutats enligt 39 § görs i

förskott för kalenderkvartal av Kärnavfallsfonden på begäran av Strålsäker-
hetsmyndigheten.

41 §

Utbetalade fondmedel som inte har använts ska i enlighet med Strål-

säkerhetsmyndighetens anvisningar återbetalas till Kärnavfallsfonden vid
kalenderårets slut eller avräknas mot kommande utbetalningar.

Strålsäkerhetsmyndigheten får besluta att den som har mottagit utbetal-

ningar enligt 39 § ska förpliktas att kompensera Kärnavfallsfonden för förlo-
rad avkastning på sådana medel som inte har använts.

Redovisning och kontroll

42 §

Reaktorinnehavare och övriga avgiftspliktiga tillståndshavare ska se-

nast den 31 mars varje år redovisa till Strålsäkerhetsmyndigheten hur fonde-
rade avgiftsmedel som har mottagits under föregående kalenderår har an-
vänts.

En reaktorinnehavare ska senast den 1 februari varje år redovisa till Strål-

säkerhetsmyndigheten hur mycket energi som har levererats det senaste ka-
lenderåret.

43 §

En statlig myndighet som har tagit emot avgiftsmedel som ersättning

för sådana kostnader som avses i 4 § 4�8 finansieringslagen ska för varje ka-
lenderår redovisa hur medlen har använts. Redovisningen ska lämnas till re-
geringen senast den 31 mars året efter det kalenderår som avses.

44 §

En kommun som enligt 31 § har tagit emot avgiftsmedel som ersätt-

ning för informationskostnader ska för varje ersättningsperiod redovisa hur
medlen har använts. Redovisningen ska lämnas till länsstyrelsen senast tre
månader efter att perioden har avslutats. Länsstyrelsen ska med ett eget ytt-
rande vidarebefordra den till Strålsäkerhetsmyndigheten inom en månad.

45 §

En ideell förening som har tagit emot ett sådant stöd som avses i 32 §

ska för varje kalenderår redovisa hur medlen har använts. Redovisningen ska
lämnas till Strålsäkerhetsmyndigheten senast den 31 mars året efter det ka-
lenderår som avses.

background image

10

SFS 2008:715

46 §

Kärnavfallsfonden ska senast den 1 mars varje år lämna uppgifter till

Strålsäkerhetsmyndigheten om vilka avgifter som har mottagits för det se-
naste kalenderåret, fondbehållningen samt den förväntade avkastningen på
fondens medel.

47 §

Strålsäkerhetsmyndigheten ska kontrollera att beslutade kärnavfalls-

avgifter har betalats in och revidera hur utbetalade fondmedel har använts.

Strålsäkerhetsmyndigheten ska senast den 1 februari varje år underrätta

Kärnavfallsfonden om samtliga planerade och prognostiserade inbetalningar
till och utbetalningar från fonden.

Strålsäkerhetsmyndigheten ska för varje kalenderår lämna en sammanfatt-

ning till regeringen över fondens förändringar och användningen av utbeta-
lade medel.

�&terbetalning av fonderade medel

48 §

Strålsäkerhetsmyndigheten ska anmäla till regeringen att återbetal-

ning av fonderade avgiftsmedel enligt 16 § finansieringslagen bör ske

1. när skyldigheterna enligt 11 § samma lag har upphört, eller
2. om det dessförinnan finns särskilda skäl att återbetala medel som inte

behövs.

49 §

Den som är berättigad till eventuell återbetalning enligt finansierings-

lagen får ansöka om detta. En sådan ansökan ska ges in till Strålsäkerhets-
myndigheten, som med ett eget yttrande ska överlämna den till regeringen.

Bemyndigande

50 §

Strålsäkerhetsmyndigheten får meddela de föreskrifter som behövs

för verkställigheten av 3, 9, 16, 17, 30�33, 36 och 38�47 §§.

51 §

Riksgäldskontoret får meddela de föreskrifter som behövs för verk-

ställigheten av 22, 24�26, 28 och 29 §§.

52 §

Strålsäkerhetsmyndigheten får meddela sådana förelägganden som

avses i 18 § andra stycket finansieringslagen.

53 §

Strålsäkerhetsmyndigheten får i det enskilda fallet ge dispens från be-

stämmelserna om tidsfrister i 3, 9, 16, 31, 33, 38, 42, 44 och 45 §§ samt 46 §
första stycket, om det kan ske utan att syftet med bestämmelsen åsidosätts.

�verklagande

54 §

En myndighets beslut enligt denna förordning får överklagas hos re-

geringen.

Beslut enligt denna förordning ska gälla omedelbart om inte annat be-

stäms.

background image

11

SFS 2008:715

1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2008 i fråga om 1�36 och

42�54 §§ och den 1 januari 2010 i fråga om 37�41 §§.

2. Förordningen (2007:161) om finansiella åtgärder för hanteringen av

restprodukter från kärnteknisk verksamhet ska upphöra att gälla den
1 augusti 2008 och förordningen (1988:1598) om finansiering av hante-
ringen av visst radioaktivt avfall m.m. ska upphöra att gälla den 1 januari
2010.

3. Vid tillämpningen av 3�8 och 20 §§ gäller att en kostnadsberäkning ska

ges in senast den 7 januari 2011 för beslut om kärnavfallsavgift för 2012�
2014 och därefter vart tredje år. För tiden dessförinnan gäller följande. Re-
aktorinnehavarna ska ge in en kostnadsberäkning senast den 7 januari 2009.
I kostnadsberäkningen ska, utöver de uppgifter som följer av 3 § 1�5, anges
de kostnader som förväntas uppkomma under 2010 och 2011. Strålsäker-
hetsmyndighetens avgiftsförslag ska avse 2010 och 2011.

4. Vid tillämpningen av 9�15 §§ för sådana anläggningar som avses i 13 §

andra stycket 1 gäller att en kostnadsberäkning ska ges in senast den
7 januari 2011 för beslut om kärnavfallsavgift för 2012�2014 och därefter
vart tredje år. För tiden dessförinnan gäller följande. Tillståndshavaren ska
ge in en kostnadsberäkning senast den 7 januari 2009. I kostnadsberäk-
ningen ska, utöver de uppgifter som följer av 9 § första stycket 1�4, anges de
kostnader som förväntas uppkomma under 2010 och 2011. Strålsäkerhets-
myndighetens avgiftsförslag ska avse 2010 och 2011.

5. Vid tillämpningen av 9�15 §§ för övriga tillståndshavare gäller att en

kostnadsberäkning ska ges in senast den 7 januari 2010 för beslut om kärn-
avfallsavgift för 2011�2013 och därefter vart tredje år. För tiden dessförin-
nan ska Strålsäkerhetsmyndigheten besluta om kärnavfallsavgift avseende
2009 och 2010 mot bakgrund av den kostnadsberäkning som tillståndshava-
ren enligt äldre bestämmelser ska ha givit in senast den 30 juni 2008.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Ulf Yngvesson
(Miljödepartementet)

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008