SFS 2008:717 Lag om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet

080717.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om signalspaning i
försvarsunderrättelseverksamhet;

utfärdad den 10 juli 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs följande.

1 §

I försvarsunderrättelseverksamhet enligt lagen (2000:130) om för-

svarsunderrättelseverksamhet får den myndighet som regeringen bestämmer
(

signalspaningsmyndigheten

) inhämta signaler i elektronisk form vid signal-

spaning. Signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet får endast ske i de
fall regeringen eller, enligt regeringens bestämmande, en myndighet när-
mare bestämt inriktningen av signalspaningen.

Om det är nödvändigt för försvarsunderrättelseverksamheten får signaler i

elektronisk form inhämtas vid signalspaning även för att

1. följa förändringar i signalmiljön i omvärlden, den tekniska utveck-

lingen och signalskyddet, samt

2. fortlöpande utveckla den teknik och metodik som behövs för att be-

driva verksamhet enligt denna lag.

2 §

Inhämtning som sker i tråd får endast avse signaler som förs över Sve-

riges gräns i tråd som ägs av en operatör.

3 §

Inhämtning av signaler i tråd skall ske automatiserat. Sådan inhämt-

ning får endast avse signaler som identifierats genom sökbegrepp. �ven vid
annan automatiserad inhämtning skall sökbegrepp användas för identifiering
av signaler.

Sökbegreppen skall utformas och användas så att de medför ett så begrän-

sat intrång som möjligt i den personliga integriteten. Sökbegreppen får inte
vara direkt hänförliga till en viss fysisk person om det inte är av synnerlig
vikt för verksamheten.

4 §

I lagen (2000:130) om försvarsunderrättelseverksamhet finns bestäm-

melser om regeringens och myndigheters inriktning av sådan verksamhet.
En inriktning av signalspaningen får inte avse endast en viss fysisk person.

Regeringen bestämmer inriktningen av den verksamhet som bedrivs en-

ligt 1 § andra stycket.

Regeringens beslut om inriktning av signalspaningsverksamheten skall

föregås av samråd med den myndighet som avses i 6 §.

1

Prop. 2006/07:63, bet. 2007/08:FöU15, rskr. 2007/08:266.

SFS 2008:717

Utkom från trycket
den 22 juli 2008

2*

SFS 2008:717�719

background image

2

SFS 2008:717

5 §

För en myndighets närmare inriktning av signalspaning enligt 1 § för-

sta stycket krävs tillstånd, om inte inriktningen har angetts av regeringen el-
ler Regeringskansliet. Ett tillstånd får ges för högst sex månader från dagen
för beslutet och kan efter förnyad prövning förlängas med högst sex måna-
der i taget.

Tillstånd får endast ges för inriktning som är förenlig med lagen

(2000:130) om försvarsunderrättelseverksamhet. Tillstånd får endast lämnas
om syftet med inriktningen väger klart tyngre än det integritetsintrång som
inhämtning i enlighet med inriktningen kan innebära och detta syfte inte kan
tillgodoses på ett mindre ingripande sätt. Tillstånd får inte lämnas om inrikt-
ningen endast avser en viss fysisk person.

I brådskande fall får inriktning anges utan att tillstånd har lämnats. Inrikt-

ningen skall då omedelbart anmälas till den myndighet som skall lämna till-
stånd. Finner tillståndsmyndigheten att det saknas förutsättningar för till-
stånd, skall signalspaningsmyndigheten underrättas. Verksamheten med an-
ledning av inriktningen skall då omedelbart avbrytas.

6 §

Tillstånd enligt 5 § lämnas av den myndighet som regeringen bestäm-

mer. Myndigheten skall vara fristående från signalspaningsmyndigheten.
Prövning av tillstånd skall ske i en enhet inom myndigheten vars ledamöter
utses av regeringen för en bestämd tid, minst fyra år. Ordföranden och vice
ordföranden skall vara eller ha varit ordinarie domare. �vriga ledamöter
skall utses bland personer som föreslagits av partigrupperna i riksdagen.

7 §

Upptagning eller uppteckning av uppgifter som inhämtats enligt denna

lag skall omgående förstöras om innehållet

1. berör en viss fysisk person och har bedömts sakna betydelse för verk-

samhet som avses i 1 §,

2. avser uppgifter för vilka tystnadsplikt gäller enligt 3 kap. 3 § tryckfri-

hetsförordningen eller 2 kap. 3 § yttrandefrihetsgrundlagen, eller som omfat-
tas av efterforskningsförbudet i 3 kap. 4 § tryckfrihetsförordningen eller 2
kap. 4 § yttrandefrihetsgrundlagen, eller

3. omfattar uppgifter i meddelanden som avses i 27 kap. 22 § rättegångs-

balken.

8 §

Underrättelser med uppgifter som inhämtats enligt denna lag skall rap-

porteras till berörda myndigheter i enlighet med vad som föreskrivs i lagen
(2000:130) om försvarsunderrättelseverksamhet. Om uppgifterna berör en
viss fysisk person, får rapporteringen endast avse förhållanden som är av be-
tydelse i de hänseenden som anges i 1 § den lagen.

9 §

Signalspaningsmyndigheten får för den verksamhet som anges i 1 §

andra stycket, enligt regeringens närmare bestämmande, etablera och upp-
rätthålla samarbete i signalspaningsfrågor med andra länder och internatio-
nella organisationer.

10 §

Den myndighet som regeringen bestämmer skall kontrollera att denna

lag följs. Kontrollen skall särskilt avse granskning av sökbegrepp som avses
i 3 §, förstöring av uppgifter som avses i 7 § samt rapportering enligt 8 §.

background image

3

SFS 2008:717

Myndigheten får besluta att viss inhämtning skall upphöra eller att upp-

tagning eller uppteckning av inhämtade uppgifter skall förstöras, om det vid
kontroll framkommer att inhämtningen inte är förenlig med denna lag eller
annars utgör ett intrång i enskildas rättigheter som inte står i rimlig propor-
tion till syftet med verksamheten.

Beslut enligt andra stycket skall fattas av en enhet inom myndigheten vars

ledamöter utses av regeringen för en bestämd tid, minst fyra år. Ordföranden
och vice ordföranden skall vara eller ha varit ordinarie domare. �vriga leda-
möter skall utses bland personer som föreslagits av partigrupperna i riksda-
gen. Om uppgifterna enligt denna paragraf och 6 § fullgörs av samma myn-
dighet, får de ledamöter som prövar frågor om tillstånd inte delta vid beslut
enligt andra stycket.

11 §

Inom signalspaningsmyndigheten skall det finnas ett råd med uppgift

att utöva fortlöpande insyn i de åtgärder som vidtas för att säkerställa inte-
gritetsskyddet i signalspaningsverksamheten. Rådets ledamöter utses av re-
geringen för viss tid. Rådet skall rapportera sina iakttagelser till signalspa-
ningsmyndighetens ledning och, om rådet finner att det finns skäl för det, till
den myndighet som avses i 10 §.

12 §

I lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation finns bestämmel-

ser om operatörers skyldighet att överföra signaler för att möjliggöra in-
hämtning enligt denna lag.

13 §

Beslut enligt denna lag får inte överklagas.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

STEN TOLGFORS
(Försvarsdepartementet)

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008