SFS 2008:718 Lag om ändring i lagen (2000:130) om försvarsunderrättelseverksamhet

080718.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2000:130) om
försvarsunderrättelseverksamhet;

utfärdad den 10 juli 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 2 § lagen (2000:130) om försvars-

underrättelseverksamhet ska ha följande lydelse.

2 §

2

Verksamheten enligt 1 § skall fullgöras genom inhämtning, bearbet-

ning och analys av information. Underrättelser skall rapporteras till berörda
myndigheter.

I verksamheten används teknisk och personbaserad inhämtning. Vissa be-

stämmelser om teknisk inhämtning finns i lagen (2008:717) om signalspa-
ning i försvarsunderrättelseverksamhet.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Mikael Andersson
(Försvarsdepartementet)

1

Prop. 2006/07:63, bet. 2007/08:FöU15, rskr. 2007/08:266.

2

Senaste lydelse 2007:664.

SFS 2008:718

Utkom från trycket
den 22 juli 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008