SFS 2008:719 Lag om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation

080719.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk
kommunikation;

utfärdad den 10 juli 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (2003:389) om elek-

tronisk kommunikation

dels

att 6 kap. 21 § ska ha följande lydelse,

dels

att det i lagen ska införas en ny paragraf, 6 kap. 19 a §, av följande ly-

delse.

19 a §

För att inhämtning av signaler i elektronisk form enligt lagen

(2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet skall kunna
ske, är operatörer som äger tråd i vilka signaler förs över Sveriges gräns
skyldiga att överföra dessa till samverkanspunkter. Varje sådan operatör
skall anmäla en eller flera samverkanspunkter till den myndighet som reger-
ingen bestämmer. Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, till-
synsmyndigheten får meddela föreskrifter om samverkanspunkter.

Samtliga operatörer som för signaler i tråd över Sveriges gräns skall till

den myndighet som regeringen bestämmer lämna sådan information de inne-
har som gör det enklare att ta hand om signalerna.

Samtliga operatörer skall utföra uppgifterna enligt första och andra

stycket så att verksamheten inte röjs.

21 §

2

Tystnadsplikt enligt 20 § första stycket gäller även för uppgift som

hänför sig till

1. åtgärden att kvarhålla försändelser enligt 27 kap. 9 § rättegångsbalken,
2. angelägenhet som avser användning av hemlig teleavlyssning eller

hemlig teleövervakning enligt 27 kap. 18 eller 19 § rättegångsbalken eller
tekniskt bistånd med hemlig teleavlyssning eller med hemlig teleövervak-
ning enligt 4 kap. 25 b § lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i
brottmål, och

3. angelägenhet som avser inhämtning av signaler i elektronisk form en-

ligt lagen (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

1

Prop. 2006/07:63, bet. 2007/08:FöU15, rskr. 2007/08:266.

2

Senaste lydelse 2005:493.

SFS 2008:719

Utkom från trycket
den 22 juli 2008

background image

2

SFS 2008:719

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

2. Skyldigheten för operatörer som äger tråd att överföra signaler till sam-

verkanspunkter enligt 6 kap. 19 a § ska tillämpas första gången den 1 okto-
ber 2009.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Andreas Lindholm
(Näringsdepartementet)