SFS 2008:720 Förordning om ändring i förordningen (2007:1055) med instruktion för Kärnavfallsfonden

080720.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1055) med
instruktion för Kärnavfallsfonden;

utfärdad den 17 juli 2008.

Regeringen föreskriver att 1 § förordningen (2007:1055) med instruktion

för Kärnavfallsfonden ska ha följande lydelse.

1 §

1

Kärnavfallsfonden ska

1. ta emot de avgifter som betalas enligt lagen (2006:647) om finansiella

åtgärder för hanteringen av restprodukter från kärnteknisk verksamhet och
lagen (1988:1597) om finansiering av hanteringen av visst radioaktivt avfall
m.m.,

2. förvalta de avgiftsmedel som fonderas enligt de lagar som anges i 1,
3. ordna utbetalningar efter begäran från Strålsäkerhetsmyndigheten en-

ligt förordningen (2008:715) om finansiella åtgärder för hanteringen av rest-
produkter från kärnteknisk verksamhet och förordningen (1988:1598) om fi-
nansiering av hanteringen av visst radioaktivt avfall m.m.,

4. komma överens med Riksgäldskontoret om villkoren för medelsplace-

ringen,

5. hålla Strålsäkerhetsmyndigheten informerad om storleken på de fonde-

rade medel som finns avsatta för varje reaktorinnehavares och varje annan
tillståndshavares kostnader samt om fondens verksamhet i övrigt på ett så-
dant sätt att myndigheten kan fullgöra sina uppgifter enligt de lagar som
anges i 1, och

6. på begäran ge Riksgäldskontoret det underlag som behövs för kontorets

bedömning och prövning av säkerheter som ställs enligt lagen om finansiella
åtgärder för hanteringen av restprodukter från kärnteknisk verksamhet.

Denna förordning träder i kraft den 15 augusti 2008.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Camilla Adolfsson
(Miljödepartementet)

1

Senaste lydelse 2008:454.

SFS 2008:720

Utkom från trycket
den 29 juli 2008

2*

SFS 2008:720�728

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008