SFS 2008:721 Förordning om ändring i förordningen (2007:1447) med instruktion för Riksgäldskontoret

080721.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1447) med
instruktion för Riksgäldskontoret;

utfärdad den 17 juli 2008.

Regeringen föreskriver att 29 § förordningen (2007:1447) med instruktion

för Riksgäldskontoret ska ha följande lydelse.

29 §

Myndigheten får meddela föreskrifter om

1. inskrivning i statsskuldboken, och
2. avgiften enligt 29 § lagen (1999:158) om investerarskydd.
I 16 § garantiförordningen (1997:1006), 14 § förordningen (2006:1097)

om statliga myndigheters betalningar och medelsförvaltning och 51 § för-
ordningen (2008:715) om finansiella åtgärder för hanteringen av restproduk-
ter från kärnteknisk verksamhet finns ytterligare bestämmelser om myndig-
hetens rätt att meddela föreskrifter.

Denna förordning träder i kraft den 15 augusti 2008.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Sonja Daltung
(Finansdepartementet)

SFS 2008:721

Utkom från trycket
den 29 juli 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

;