SFS 2008:723 Förordning om ändring i förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor

080723.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2003:789) om skydd
mot olyckor;

utfärdad den 17 juli 2008.

Regeringen föreskriver

1

i fråga om förordningen (2003:789) om skydd

mot olyckor

dels

att 3 kap. 6 § ska ha följande lydelse

,

dels

att det i förordningen ska införas tre nya paragrafer, 3 kap. 6 a�

6 c §§, samt närmast före 6 c § en ny rubrik av följande lydelse.

3 kap.

6 §

Kommunen ska upprätta en plan för räddningsinsatser för

1. verksamheter som omfattas av kravet på säkerhetsrapport enligt 10 §

lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av
allvarliga kemikalieolyckor, och

2. riskanläggningar enligt förordningen (2008:722) om utvinningsavfall

som inte omfattas av bestämmelserna i lagen om åtgärder för att förebygga
och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

Planen ska ha den omfattning som säkerheten för omgivningen kräver.

Planen ska förnyas vart tredje år eller när det annars till följd av ändrade för-
hållanden finns anledning till det. Planen ska lämnas in till länsstyrelsen.

I samband med att kommunen upprättar eller förnyar planen ska kommu-

nen på lämpligt sätt ge allmänheten möjlighet att lämna synpunkter på pla-
nen.

6 a §

Den som driver en sådan verksamhet som avses i 6 § första stycket 1

eller 2 ska förse kommunen med de upplysningar som kommunen behöver
för att upprätta planen för räddningsinsatser.

6 b §

Statens räddningsverk får meddela de föreskrifter som behövs för

verkställigheten av 6 och 6 a §§.

1

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/21/EG av den 15 mars 2006 om

hantering av avfall från utvinningsindustrin och om ändring av direktiv 2004/35/EG
(EGT L 102, 11.4.2006, s. 15, Celex 32006L0021).

SFS 2008:723

Utkom från trycket
den 29 juli 2008

background image

2

SFS 2008:723

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

Räddningstjänst

6 c §

Statens räddningsverk får meddela föreskrifter för kommunens an-

vändning av de varningsanordningar som installerats för varning av befolk-
ningen under höjd beredskap och vid olyckor i fred.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 september 2008.
2. Den plan för räddningsinsatser som avses i 3 kap. 6 § första stycket 2

ska beträffande anläggningar som omfattas av tillstånd eller är i drift den
1 maj 2008 vara upprättad senast den 1 maj 2012.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Daniel Ström
(Försvarsdepartementet)