SFS 2008:724 Förordning om ändring i förordningen (2001:512) om deponering av avfall

080724.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2001:512) om
deponering av avfall;

utfärdad den 17 juli 2008.

Regeringen föreskriver att 4 och 5 §§ förordningen (2001:512) om depo-

nering av avfall ska ha följande lydelse.

4 §

Denna förordning ska inte tillämpas på

1. användning av avfall för gödsel- eller jordförbättringsändamål såsom

kompost, rötrest, avloppsslam, slam som kommer från muddringsverksam-
het och liknande material,

2. användning av lämpligt inert avfall för byggnadsändamål i deponier,

vid restaurering eller för mark-, väg- eller utfyllnadsarbete,

3. deponering av icke-farligt muddringsslam längs mindre sund, kanaler

eller vattenvägar, från vilka det har muddrats,

4. avfall som omfattas av förordningen (2008:722) om utvinningsavfall,
5. lagring, slutförvaring och annat omhändertagande av radioaktivt avfall

som kräver tillstånd enligt lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet eller
strålskyddslagen (1988:220), och

6. omhändertagande av djurkadaver i den mån inte annat följer av före-

skrifter om omhändertagande av djurkadaver.

5 §

1

Bestämmelserna i 19�23 §§ gäller inte vid underjordsförvar.

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2008.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Camilla Adolfsson
(Miljödepartementet)

1

�ndringen innebär att andra stycket tas bort.

SFS 2008:724

Utkom från trycket
den 29 juli 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008