SFS 2008:725 Förordning om ändring i förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar

080725.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft111{font-size:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft112{font-size:19px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft113{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft114{font-size:12px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft23{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft24{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft25{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:744px;height:1071px;"> <img width="744" height="1071" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:11px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:667px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:2px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:101px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:213px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (1998:905) om <br/>milj�konsekvensbeskrivningar;</b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:289px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 17 juli 2008.</p> <p style="position:absolute;top:324px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Regeringen f�reskriver att 10 � f�rordningen (1998:905) om milj�kon-</p> <p style="position:absolute;top:342px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">sekvensbeskrivningar ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft14"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:377px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>10 �</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft16"> </p> <p style="position:absolute;top:375px;left:123px;white-space:nowrap" class="ft17">1</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft14"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:377px;left:127px;white-space:nowrap" class="ft15"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:377px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft11">Den ansvariga myndigheten enligt 9 � ska </p> <p style="position:absolute;top:394px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">1. l�mna och ta emot underr�ttelser och i �vrigt fullg�ra de skyldigheter</p> <p style="position:absolute;top:412px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">som en part har enligt artikel 2 punkterna 46, artikel 3 punkterna 13 och<br/>58, artikel 4 punkten 2 och artiklarna 57 i Esbokonventionen om milj�-<br/>konsekvensbeskrivningar i ett gr�ns�verskridande sammanhang samt<br/>artikel 10 i konventionens protokoll om strategiska milj�bed�mningar, </p> <p style="position:absolute;top:483px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft113">2. fullg�ra de uppgifter som f�ljer av 6 kap. 6 och 15 �� milj�balken, <br/>3. fullg�ra de uppgifter som f�ljer av artikel 7 i r�dets direktiv 85/337/</p> <p style="position:absolute;top:518px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">EEG av den 27 juni 1985 om bed�mning av inverkan p� milj�n av vissa of-<br/>fentliga och privata projekt</p> <p style="position:absolute;top:15px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft16"> </p> <p style="position:absolute;top:534px;left:259px;white-space:nowrap" class="ft17">2</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:536px;left:263px;white-space:nowrap" class="ft11">, senast �ndrat genom Europaparlamentets och</p> <p style="position:absolute;top:553px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">r�dets direktiv 2003/35/EG</p> <p style="position:absolute;top:15px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft16"> </p> <p style="position:absolute;top:552px;left:255px;white-space:nowrap" class="ft17">3</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:553px;left:260px;white-space:nowrap" class="ft11">, </p> <p style="position:absolute;top:571px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">4. fullg�ra de uppgifter som f�ljer av artikel 7 i Europaparlamentets och</p> <p style="position:absolute;top:589px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">r�dets direktiv 2001/42/EG av den 27 juni 2001 om bed�mning av vissa pla-<br/>ners och programs milj�p�verkan</p> <p style="position:absolute;top:15px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft16"> </p> <p style="position:absolute;top:605px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft17">4</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:606px;left:296px;white-space:nowrap" class="ft11">, </p> <p style="position:absolute;top:624px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">5. fullg�ra de uppgifter som f�ljer av artikel 16 i Europaparlamentets och</p> <p style="position:absolute;top:642px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">r�dets direktiv 2006/21/EG av den 15 mars 2006 om hantering av avfall fr�n<br/>utvinningsindustrin och om �ndring av direktiv 2004/35/EG</p> <p style="position:absolute;top:15px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft16"> </p> <p style="position:absolute;top:657px;left:445px;white-space:nowrap" class="ft17">5</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:659px;left:449px;white-space:nowrap" class="ft11">, och</p> <p style="position:absolute;top:677px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">6. fullg�ra de uppgifter som f�ljer av artikel 18 i Europaparlamentets och</p> <p style="position:absolute;top:695px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">r�dets direktiv 2008/1/EG av den 15 januari 2008 om samordnade �tg�rder<br/>f�r att f�rebygga och begr�nsa f�roreningar</p> <p style="position:absolute;top:15px;left:78px;white-space:nowrap" class="ft16"> </p> <p style="position:absolute;top:710px;left:350px;white-space:nowrap" class="ft17">6</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:80px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:712px;left:355px;white-space:nowrap" class="ft11">. </p> <p style="position:absolute;top:730px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft113">Vid behov ska myndigheten samr�da med andra ber�rda myndigheter. <br/>Den ansvariga myndigheten f�r kung�ra information i Sverige, i andra</p> <p style="position:absolute;top:765px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">medlemsstater i Europeiska unionen och i ett annat land som �r utsatt part<br/>enligt Esbokonventionen eller dess protokoll om strategiska milj�bed�m-<br/>ningar. Ett s�dant kung�rande i ett annat land b�r g�ras i samr�d med den<br/>andra statens ansvariga myndighet.</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:84px;white-space:nowrap" class="ft18"> </p> <p style="position:absolute;top:876px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18">1</p> <p style="position:absolute;top:12px;left:86px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:878px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft110">Senaste lydelse 2005:356.</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:90px;white-space:nowrap" class="ft18"> </p> <p style="position:absolute;top:889px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18">2</p> <p style="position:absolute;top:12px;left:92px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:891px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft110">EGT L 175, 5.7.1985, s. 40 (Celex 31985L0337).</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:95px;white-space:nowrap" class="ft18"> </p> <p style="position:absolute;top:902px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18">3</p> <p style="position:absolute;top:12px;left:96px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:903px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft110">EUT L 156, 25.6.2003, s. 17 (Celex 32003L0035).</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft18"> </p> <p style="position:absolute;top:915px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18">4</p> <p style="position:absolute;top:12px;left:102px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:916px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft110">EGT L 197, 21.7.2001, s. 30 (Celex 32001L0042).</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft18"> </p> <p style="position:absolute;top:927px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18">5</p> <p style="position:absolute;top:12px;left:107px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:929px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft110">EUT L 102, 11.4.2006, s. 15 (Celex 32006L0021).</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:111px;white-space:nowrap" class="ft18"> </p> <p style="position:absolute;top:940px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18">6</p> <p style="position:absolute;top:12px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:942px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft110">EUT L 24, 29.1.2008, s. 8 (Celex 32008L0001).</p> <p style="position:absolute;top:196px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>SFS 2008:725</b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft114">Utkom fr�n trycket<br/>den 29 juli 2008</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:744px;height:1071px;"> <img width="744" height="1071" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:11px;left:123px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft21">2</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:128px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:72px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>SFS 2008:725</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:131px;white-space:nowrap" class="ft23"> </p> <p style="position:absolute;top:963px;left:511px;white-space:nowrap" class="ft24">Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:973px;left:561px;white-space:nowrap" class="ft24">Elanders, V�llingby 2008</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:134px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:90px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 september 2008.</p> <p style="position:absolute;top:126px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:161px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">ANDREAS CARLGREN</p> <p style="position:absolute;top:179px;left:433px;white-space:nowrap" class="ft25">Camilla Adolfsson<br/>(Milj�departementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (1998:905) om
milj�konsekvensbeskrivningar;

utf�rdad den 17 juli 2008.

Regeringen f�reskriver att 10 � f�rordningen (1998:905) om milj�kon-

sekvensbeskrivningar ska ha f�ljande lydelse.

10 �

1

Den ansvariga myndigheten enligt 9 � ska

1. l�mna och ta emot underr�ttelser och i �vrigt fullg�ra de skyldigheter

som en part har enligt artikel 2 punkterna 46, artikel 3 punkterna 13 och
58, artikel 4 punkten 2 och artiklarna 57 i Esbokonventionen om milj�-
konsekvensbeskrivningar i ett gr�ns�verskridande sammanhang samt
artikel 10 i konventionens protokoll om strategiska milj�bed�mningar,

2. fullg�ra de uppgifter som f�ljer av 6 kap. 6 och 15 �� milj�balken,
3. fullg�ra de uppgifter som f�ljer av artikel 7 i r�dets direktiv 85/337/

EEG av den 27 juni 1985 om bed�mning av inverkan p� milj�n av vissa of-
fentliga och privata projekt

2

, senast �ndrat genom Europaparlamentets och

r�dets direktiv 2003/35/EG

3

,

4. fullg�ra de uppgifter som f�ljer av artikel 7 i Europaparlamentets och

r�dets direktiv 2001/42/EG av den 27 juni 2001 om bed�mning av vissa pla-
ners och programs milj�p�verkan

4

,

5. fullg�ra de uppgifter som f�ljer av artikel 16 i Europaparlamentets och

r�dets direktiv 2006/21/EG av den 15 mars 2006 om hantering av avfall fr�n
utvinningsindustrin och om �ndring av direktiv 2004/35/EG

5

, och

6. fullg�ra de uppgifter som f�ljer av artikel 18 i Europaparlamentets och

r�dets direktiv 2008/1/EG av den 15 januari 2008 om samordnade �tg�rder
f�r att f�rebygga och begr�nsa f�roreningar

6

.

Vid behov ska myndigheten samr�da med andra ber�rda myndigheter.
Den ansvariga myndigheten f�r kung�ra information i Sverige, i andra

medlemsstater i Europeiska unionen och i ett annat land som �r utsatt part
enligt Esbokonventionen eller dess protokoll om strategiska milj�bed�m-
ningar. Ett s�dant kung�rande i ett annat land b�r g�ras i samr�d med den
andra statens ansvariga myndighet.

1

Senaste lydelse 2005:356.

2

EGT L 175, 5.7.1985, s. 40 (Celex 31985L0337).

3

EUT L 156, 25.6.2003, s. 17 (Celex 32003L0035).

4

EGT L 197, 21.7.2001, s. 30 (Celex 32001L0042).

5

EUT L 102, 11.4.2006, s. 15 (Celex 32006L0021).

6

EUT L 24, 29.1.2008, s. 8 (Celex 32008L0001).

SFS 2008:725

Utkom fr�n trycket
den 29 juli 2008

background image

2

SFS 2008:725

Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, V�llingby 2008

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 september 2008.

P� regeringens v�gnar

ANDREAS CARLGREN

Camilla Adolfsson
(Milj�departementet)

;