SFS 2008:726 Förordning om ändring i förordningen (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken

080726.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1998:900) om tillsyn
enligt miljöbalken;

utfärdad den 17 juli 2008.

Regeringen föreskriver att 13 i § förordningen (1998:900) om tillsyn en-

ligt miljöbalken och bilagan till förordningen ska ha följande lydelse.

13 i §

1

Statens räddningsverk har det centrala ansvaret för tillsynsvägled-

ningen när det gäller miljöbalkens tillämpning i frågor om

1. miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. miljöbalken i de fall frågorna reg-

leras genom

a) lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna

av allvarliga kemikalieolyckor,

b) förordningen (1999:382) om åtgärder för att förebygga och begränsa

följderna av allvarliga kemikalieolyckor, eller

c) bestämmelser om förebyggande och hantering av allvarliga olyckor i

förordningen (2008:722) om utvinningsavfall, och

2. produkters och varors brandfarliga, oxiderande och explosiva egenska-

per när det gäller de bestämmelser i 14 kap. miljöbalken som rör tillverk-
ning, införsel, utförsel eller annat utsläppande på marknaden av kemiska
produkter och varor som innehåller eller har behandlats med en kemisk pro-
dukt.

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2008.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Camilla Adolfsson
(Miljödepartementet)

1

Senaste lydelse 2007:847.

SFS 2008:726

Utkom från trycket
den 29 juli 2008

background image

2

SFS 2008:726

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

Bilaga

2

D4

Livsmedelsverket har ansvar för den operativa tillsynen i fråga om

1. material och produkter som är avsedda att komma i kontakt med livs-

medel, och

2. nappar.

D5

Sjöfartsverket har ansvar för den operativa tillsynen över utrustning i

fartyg som innehåller

1. ämnen som bryter ned ozonskiktet, eller
2. fluorerade växthusgaser enligt artikel 2.1 i Europaparlamentets och rå-

dets förordning (EG) nr 842/2006 av den 17 maj 2006 om vissa fluorerade
växthusgaser.

D6

Arbetsmiljöverket har ansvar för den operativa tillsynen i fråga om så-

dana

tillstånd att använda bekämpningsmedel som krävs enligt förordningen

(2000:338) om biocidprodukter eller förordningen (2006:1010) om växt-
skyddsmedel,

i de fall då tillståndsfrågan ska prövas av Arbetsmiljöverket.

2

Senaste lydelse 2007:847.