SFS 2008:727 Förordning om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

080727.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd;

utfärdad den 17 juli 2008.

Regeringen föreskriver att bilagan

1

till förordningen (1998:899) om miljö-

farlig verksamhet och hälsoskydd ska ha följande lydelse.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 september 2008 och tillämpas på

verksamheter som inte är i drift eller omfattas av ett tillstånd enligt miljöbal-
ken detta datum

.

2. �ldre bestämmelser gäller för prövningen och handläggningen av mål

och ärenden som inletts före den 1 september 2008.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Camilla Adolfsson
(Miljödepartementet)

Bilaga

2

01/80:

Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/80/EG av den

23 oktober 2001 om begränsning av utsläpp till luften av vissa föroreningar
från stora förbränningsanläggningar

3

, senast ändrat genom rådets direktiv

2006/105/EG

4

,

02/96: Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/96/EG av den

27 januari 2003 om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller
elektroniska produkter (WEEE)

5

, senast ändrat genom Europaparlamentets

och rådets direktiv 2003/108/EG

6

,

06/12: Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/12/EG av den 5 april

2006 om avfall

7

, och

1

Senaste lydelse 2007:1373.

2

Senaste lydelse 2007:674.

3

EGT L 309, 27.11.2001, s. 1 (Celex 32001L0080).

4

EUT L 363, 20.12.2006, s. 368 (Celex 32006L0105).

5

EUT L 37, 13.2.2003, s. 24 (Celex 32002L0096).

6

EUT L 345, 31.12.2003, s. 106 (Celex 32003L0108).

7

EUT L 114, 27.4.2006, s. 9 (Celex 32006L0012).

SFS 2008:727

Utkom från trycket
den 29 juli 2008

background image

2

SFS 2008:727

06/21:

Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/21/EG av den

15 mars 2006 om hantering av avfall från utvinningsindustrin och om änd-
ring av direktiv 2004/35/EG

8

.

8

EGT L 102, 11.4.2006, s. 15 (Celex 32006L0021).

Uppläggning

B e 99/31

06/12

90.270

Uppläggning av muddermassa

1. på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde

eller grundvatten och där föroreningsrisken inte en-
dast är ringa, eller

2. i större mängd än 1 000 ton.

C e 99/31

06/12
06/21

90.280

Uppläggning av

1. högst 1 000 ton muddermassa på ett sätt som

kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten
och där föroreningsrisken endast är ringa, eller

2. inert avfall som uppkommit i gruv- eller täkt-

verksamhet.

Deponering

A e 85/337-2

96/61
99/31
06/12
06/21

90.290

Anläggning för deponering av annat avfall

än inert eller farligt avfall, om den tillförda mängden
avfall är större än 100 000 ton per kalenderår.

B e 85/337-2

96/61
99/31
06/12
06/21

90.300

Anläggning för deponering av annat avfall

än inert eller farligt avfall, om den tillförda mängden
avfall är större än 2 500 ton per kalenderår, om verk-
samheten inte är tillståndspliktig enligt 90.290.

B e 85/337-1

91/689
99/31
06/12
06/21

90.310

Anläggning för deponering av inert avfall

eller annat avfall än farligt avfall, om verksamheten
inte är tillståndspliktig enligt 90.290 eller 90.300.

A e 85/337-1

91/689
96/61
99/31
06/12
06/21

90.320

Anläggning för deponering av farligt avfall,

om den tillförda mängden avfall är större än 10 000
ton per kalenderår.

background image

3

SFS 2008:727

B e 85/337-1

91/689
96/61
99/31
06/12
06/21

90.330

Anläggning för deponering av farligt avfall,

om

1. den tillförda mängden avfall är större än 2 500

ton per kalenderår, och

2.

verksamheten inte är tillståndspliktig enligt

90.320.

B e 85/337-1

91/689
99/31
06/12
06/21

90.340

Anläggning för deponering av farligt avfall,

om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt
90.320 eller 90.330.

Riskanläggning för utvinningsavfall

B e 06/21

90.345

Riskanläggning enligt 5

§ förordningen

(2008:722) om utvinningsavfall.

Annan återvinning eller bortskaffande

A e 85/337-1

91/689
96/59
00/76
06/12
06/21

90.350

Anläggning för att återvinna eller bort-

skaffa farligt avfall som består av uppgrävda massor,
om den tillförda mängden avfall är större än 20 000
ton per kalenderår.

Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte

om verksamheten är tillstånds- eller anmälningsplik-
tig enligt 90.320 eller 90.370.

B e 85/337-1

85/337-2
91/689
96/59
00/76
06/12
06/21

90.360

Anläggning för att återvinna eller bort-

skaffa farligt avfall som består av uppgrävda massor.

Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte

om verksamheten är tillstånds- eller anmälningsplik-
tig enligt någon av beskrivningarna i 90.320�90.340,
90.350 eller 90.370.

C e 85/337-1

85/337-2
91/689
96/59
06/12
06/21

90.370

Anläggning för att återvinna eller bort-

skaffa avfall som består av uppgrävda förorenade
massor från den plats där anläggningen finns, om

1. anläggningen finns på platsen under högst en

tolvmånadersperiod, och

2. verksamheten inte är tillståndspliktig enligt nå-

gon av beskrivningarna i 90.300�90.340.

C e 91/689

06/12
06/21

90.375

Anläggning för avvattning av avfall eller

farligt avfall som uppkommer vid platsen, eller som
förts till mellanlager för avfall, om uppställningsti-
den är högst sextio kalenderdagar under en tolvmå-
nadersperiod och om mängden avfall som behandlas
är högst 2 000 ton.

background image

4

SFS 2008:727

B e 91/689

06/12
06/21

90.380

Anläggning för behandling av farligt avfall,

om avfallet har uppkommit i den verksamhet där an-
läggningen finns.

Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte

behandling som leder till materialåtervinning eller
om verksamheten är anmälningspliktig enligt 90.375.

C e 91/689

06/12
06/21

90.390

Anläggning för behandling av farligt avfall,

om

1. avfallet har uppkommit i den verksamhet där

anläggningen finns, och

2. behandlingen leder till materialåtervinning.

B e 85/337-1

91/689
00/76
06/12

90.400

Anläggning för destruktion eller annan be-

arbetning av kasserade produkter som innehåller full-
ständigt eller ofullständigt halogenerade klorfluor-
karboner eller halon.

A e 06/12

06/21

90.410

Anläggning för att återvinna eller bort-

skaffa annat avfall än farligt avfall enligt något av de
förfaranden som anges i bilagorna 4 och 5 till avfalls-
förordningen (2001:1063), om den mängd avfall som
tillförs anläggningen är större än 100 000 ton per ka-
lenderår.

Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte

om verksamheten är tillstånds- eller anmälningsplik-
tig enligt någon av beskrivningarna i 90.30, 90.40,
90.70�90.110, 90.130�90.170, 90.200�90.310,
90.370 eller 90.375.

B e 06/12

06/21

90.420

Anläggning för att återvinna eller bort-

skaffa annat avfall än farligt avfall enligt något av de
förfaranden som anges i bilagorna 4 och 5 till avfalls-
förordningen (2001:1063), om den mängd avfall som
tillförs anläggningen är större än 500 ton per kalen-
derår.

Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte

om verksamheten är tillstånds- eller anmälningsplik-
tig enligt någon av beskrivningarna i 90.30, 90.40,
90.70�90.110, 90.130�90.170, 90.200�90.310,
90.370, 90.375 eller 90.410.

C e 06/12

06/21

90.430

Anläggning för att återvinna eller bort-

skaffa annat avfall än farligt avfall enligt något av de
förfaranden som anges i bilagorna 4 och 5 till avfalls-
förordningen (2001:1063), om verksamheten inte är
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av be-
skrivningarna i 90.30, 90.40, 90.70�90.110, 90.130�
90.170, 90.200�90.310, 90.370, 90.375, 90.410 eller
90.420.

background image

5

SFS 2008:727

A e 85/337-1

91/689
96/59
00/76
06/12
06/21

90.440

Anläggning för att återvinna eller bort-

skaffa farligt avfall enligt något av de förfaranden
som anges i bilagorna 4 och 5 till avfallsförordningen
(2001:1063), om huvuddelen av det avfall som avses
att bli behandlat i anläggningen kommer från andra
inrättningar och den tillförda mängden avfall är
större än 2 500 ton per kalenderår.

Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte

om verksamheten är tillstånds- eller anmälningsplik-
tig enligt någon av beskrivningarna i 90.50, 90.60,
90.90, 90.119�90.140, 90.180�90.220, 90.240�
90.280 eller 90.320�90.400.

B e 85/337-1

91/689
96/59
00/76
06/12
06/21

90.450

Anläggning för att återvinna eller bort-

skaffa farligt avfall enligt något av de förfaranden
som anges i bilagorna 4 och 5 till avfallsförordningen
(2001:1063), om huvuddelen av det avfall som avses
att bli behandlat i anläggningen kommer från andra
inrättningar.

Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. förorenade uppgrävda massor, eller
2. om verksamheten är tillstånds- eller anmäl-

ningspliktig enligt någon av beskrivningarna i 90.50,
90.60, 90.90, 90.119�90.140, 90.180�90.220,
90.240�90.280, 90.320�90.400 eller 90.440.

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008