SFS 2008:728 Förordning om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

080728.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll
av narkotika;

utfärdad den 17 juli 2008.

Regeringen föreskriver

1

att bilaga 1 till förordningen (1992:1554) om

kontroll av narkotika

2

ska ha följande lydelse.

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2008.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Angela �st
(Socialdepartementet)

1

Se Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett in-

formationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter (EGT L 204,
21.7.1998, s. 37, Celex 31998L0034), ändrat genom rådets direktiv 98/48/EG (EGT L
217, 5.8.1998, s. 18, Celex 31998L0048).

2

Förordningen omtryckt 1993:784.

SFS 2008:728

Utkom från trycket
den 29 juli 2008

background image

2

SFS 2008:728

Bilaga 1

3

Förteckning över substanser som ska anses som narkotika enligt
narkotikastrafflagen

Centralstimulerande medel

etylamfetamin (2-etylamino-1-fenylpropan)
fenetyllin
[1-fenyl-1-piperidyl-(2)-metyl]acetat
1-fenyl-2-butylamin
N-hydroxiamfetamin
propylhexedrin
4-metyltioamfetamin (4-MTA)
modafinil
4-metoxi-N-metylamfetamin (PMMA, 4-MMA)
2,5-dimetoxi-4-etyltiofenetylamin (2C-T-2)
2,5-dimetoxi-4-(n)-propyltiofenetylamin (2C-T-7)
4-jodo-2,5-dimetoxifenetylamin (2C-I)
2,4,5-trimetoxiamfetamin (TMA-2)

Hallucinogener

2-amino-1-(4-brom-2,5-dimetoxifenyl)propan (brom-STP)
hydroxi-3-pentyl-6,6,9-trimetyl-6a,7,10,10a-tetrahydro-6H-dibenso[b,d]

pyranol-(1) (hydroxitetrahydrocannabinoler)

ibogain
levonantradol
nabilon
4-jod-2,5-dimetoxiamfetamin (DOI)
4-klor-2,5-dimetoxiamfetamin (DOC)
brombensodifuranylisopropylamin (Bromo-Dragonfly)
dextrometorfan med undantag för beredningar för medicinskt eller veten-

skapligt bruk i form av lösningar som inte innehåller mer än 3 mg/ml

Smärtstillande medel

karfentanil
karisoprodol
remifentanil
gamma-hydroxi-butyrat (GHB)
ketamin
tramadol med undantag för beredningar för medicinskt eller vetenskapligt

bruk som innehåller högst 400 mg tramadol per avdelad dos i blandning med
en eller flera andra ingredienser eller som innehåller högst 10 procent trama-
dol om beredningarna inte är avdelade i doser

3

Senaste lydelse 2007:878.

background image

3

SFS 2008:728

Sömnmedel och lugnande medel

allobarbital
aprobarbital
brallobarbital
brotizolam
butalbarbital
pyrityldion (3,3-dietyl-2,4-dioxotetrahydropyridin)
heptabarbital
hexapropymat
hexobarbital
klometiazol
kloralhydrat
kloralodol
metohexital
metylpentynol
midazolam
tybamat
vinbarbital
zolpidem
zopiclone

Som narkotika enligt narkotikastrafflagen ska även anses de ovanjordiska

delarna av växten kat (Catha edulis) samt svamparna Psilocybe semilanceata
(toppslätskivling) och Psilocybe cubensis. Detsamma ska gälla andra svam-
par som innehåller ämnena psilocybin eller psilocin, om svamparna är fram-
odlade eller om de har torkats eller på annat sätt beretts.

Vidare ska vid tillämpning av lagen med cannabis förstås de ovanjordiska

delarna av varje växt av släktet Cannabis (med undantag av frön), från vilka
hartset icke blivit extraherat och oavsett under vilka benämningar de före-
kommer. Med cannabis ska dock inte förstås hampa som

1. är av sort som kan berättiga till stöd enligt rådets förordning (EG)

nr 1782/2003 av den 29 september 2003 om upprättande av gemensamma
bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbruks-
politiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare och om
ändring av förordningarna (EEG) nr 2019/93, (EG) nr 1452/2001, (EG)
nr 1453/2001, (EG) nr 1454/2001, (EG) nr 1868/94, (EG) nr 1251/1999,
(EG) nr 1254/1999, (EG) nr 1673/2000, (EEG) nr 2358/71 och (EG)
nr 2529/2001 och rådets förordning (EG) nr 1673/2000 av den 27 juli 2000
om den gemensamma organisationen av marknaderna för lin och hampa som
odlas för fiberproduktion och

2. odlas efter det att ansökan om direktstöd för sådan odling enligt rådets

förordning (EG) nr 1782/2003 givits in till behörig myndighet.

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008