SFS 2008:729 Förordning om ändring i förordningen (2007:1470) om yrkesförarkompetens

080729.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1470) om
yrkesförarkompetens;

utfärdad den 31 juli 2008.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2007:1470) om yrkes-

förarkompetens

dels

att 3 kap. 1 §, 4 kap. 1 §, rubriken till 8 kap. samt bilagan ska ha föl-

jande lydelse,

dels

att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 8 kap. 4 §, samt när-

mast före 8 kap. 4 § en ny rubrik av följande lydelse,

dels

att det i förordningen närmast före 8 kap. 1 § ska införas en ny rubrik

som ska lyda ⬝Föreskrifter⬝.

3 kap.

1 §

En kurs om fortbildning för förare ska omfatta minst 35 timmar. Den

får delas upp i delkurser som omfattar minst sju timmar vardera.

Enskilda moment i kursen får innefatta simulatorträning eller distansun-

dervisning.

4 kap.

1 §

Vägverket ska utfärda ett yrkeskompetensbevis om grundläggande

kompetens till en förare som

� uppfyller ålderskraven i 3 kap. 3�7 §§ lagen (2007:1157) om yrkes-

förarkompetens,

� har genomgått en grundutbildning,
� har avlagt godkänt prov, och
� innehar förarbehörighet för det fordon som grundutbildningen avser.
Rätten att få ut ett yrkeskompetensbevis förfaller två år efter det att föra-

ren avlagt ett godkänt prov.

8 kap. Bemyndiganden m.m.

Avgifter

4 §

Bestämmelser om att ta ut avgift enligt denna förordning finns i för-

ordningen (2001:652) om avgifter inom vägtrafikområdet.

Denna förordning träder i kraft den 10 september 2008.

SFS 2008:729

Utkom från trycket
den 12 augusti 2008

background image

2

SFS 2008:729

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Jenny Forkman
(Näringsdepartementet)

background image

3

SFS 2008:729

Bilaga

Förteckning över ämnen och mål som det hänvisas till i 2 kap. 1 §,
3 kap. 2 § och 5 kap. 3 §

Krafter som påverkar fordon i rörelse, hur växellådan bäst utnyttjas i
förhållande till fordonets last och vägförhållanden, beräkning av fordo-
nets eller fordonstågets nyttolast, fördelning av lasten, effekter av över-
belastning på en axel, fordonsstabilitet och gravitationscentrum.

2. Tillämpning av bestämmelser

För samtliga körkort

2.1 Mål: att känna till sociala förhållanden och bestämmelser inom väg-

transportsektorn.

Maximala arbetstider inom transportsektorn, principer i, tillämpning
och konsekvenser av rådets förordning (EEG) nr 3821/85 av den
20 december 1985 om färdskrivare vid vägtransporter

1

och Europapar-

lamentets och rådets förordning (EG) nr 561/2006 av den 15 mars 2006
om harmonisering av viss sociallagstiftning på vägtransportområdet
och om ändring av rådets förordningar (EEG) nr 3821/85 och (EG) nr
2135/98 samt om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 3820/85

2

,

påföljder vid bristande eller felaktig användning eller manipulering av
färdskrivaren, kunskaper om sociala förhållanden inom vägtransport-
sektorn: rättigheter och skyldigheter för förare i fråga om grundläg-
gande kompetens och fortbildning.

Körkort C, C + E

Transport av särskilda passagerargrupper, säkerhetsutrustning i bussen,
säkerhetsbälten, lastning av fordonet.

3. Hälsa, vägtrafiksäkerhet och miljösäkerhet, service, logistik

För samtliga körkort

1

EGT L 370, 31.12.1985, s. 8 (Celex 31985R3821).

2

EUT L 102, 11.4.2006, s. 1 (Celex 32006R0561).

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008