SFS 2008:730 Förordning om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister

080730.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2001:650) om
vägtrafikregister;

utfärdad den 31 juli 2008.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2001:650) om vägtrafik-

register

dels

att 4 kap. 1 § och 5 kap. 2 § ska ha följande lydelse,

dels

att det i förordningen ska införas två nya paragrafer, 2 kap. 6 § och

3 kap. 7 §, närmast före 3 kap. 7 § en ny rubrik samt en ny bilaga, bilaga 6,
av följande lydelse.

2 kap.

6 §

I fråga om registrering av yrkeskompetensbevis ska de uppgifter som

framgår av bilaga 6 föras in i vägtrafikregistret.

Vägverket svarar för att uppgifterna förs in.

3 kap.

Uppgifter om registreringen av yrkeskompetensbevis för förare

7 §

När någon som finns registrerad har avlidit, ska uppgifterna om honom

eller henne snarast gallras ur registret.

Ytterligare föreskrifter om gallring av uppgifter finns i bilaga 6.

4 kap.

1 §

1

Vid sökning i vägtrafikregistret får som sökbegrepp vad gäller

1. fordonsregistreringen användas de uppgifter som enligt 6 § första

stycket 1 lagen (2001:558) om vägtrafikregister förs in i registret med un-
dantag för uppgift om innehav av fordon på grund av kreditköp med förbe-
håll om återtaganderätt,

2. körkortsregistreringen användas
a) personnummer, samordningsnummer eller referensnummer,
b) uppgifter om giltigt körkort, ADR-intyg, behörighet, återkallelsegrund

eller förarprövare,

1

Senaste lydelse 2005:1229.

SFS 2008:730

Utkom från trycket
den 12 augusti 2008

background image

2

SFS 2008:730

c) datum för körkortsuppgifter som avses i bilaga 2 punkten 2 och som är

förenade med datum, eller administrativa uppgifter som avses i bilaga 2
punkten 6,

d) namnet på den stat som utfärdat utländskt körkort i kombination med

körkortsnummer eller motsvarande,

3. yrkestrafikregistreringen användas
a) registreringsnummer, personnummer, samordningsnummer, organisa-

tionsnummer, namn eller del av namn eller förarkod för taxiförarlegitima-
tion,

b) datum för tillståndsuppgifter som avses i bilaga 3 punkten 2 och som är

förenade med datum,

c) kortnummer och beställningsnummer för färdskrivarkort samt slut-

datum för giltigheten av sådana kort,

4. registreringen av felparkeringsavgifter användas
a) registreringsnummer eller ärendenummer,
b) datum för uppgifter om felparkeringsavgift som avses i bilaga 4 och

som är förenade med datum,

5. registreringen av trängselskatt användas
a) registreringsnummer, personnummer, samordningsnummer eller orga-

nisationsnummer,

b) datum för uppgifter om trängselskatt som avses i bilaga 5 och som är

förenade med datum,

6. registrering av yrkeskompetensbevis användas personnummer, samord-

ningsnummer och serienummer.

Första stycket är inte tillämpligt om möjligheterna att använda sökbe-

grepp begränsats enligt 5 §.

5 kap.

2 §

2

Rikspolisstyrelsen ska underrätta Vägverket om dom, beslut, straffö-

reläggande eller föreläggande av ordningsbot som har antecknats i register
som avses i lagen (1998:620) om belastningsregister, om den registrerade
har gjort sig skyldig till brott som avses i följande bestämmelser:

1. 3 kap. 1, 2 eller 5�9 § brottsbalken eller någon av dessa paragrafer och

3 kap. 11 § brottsbalken,

2. 4 kap. brottsbalken,
3. 6 kap. 1�6 § brottsbalken eller någon av dessa paragrafer och 6 kap.

15 § brottsbalken,

4. 8 kap. 1 eller 4�7 § brottsbalken eller någon av dessa paragrafer och

8 kap. 12 § brottsbalken,

5. 9 kap. 1 eller 3�5 § brottsbalken eller någon av dessa paragrafer och

9 kap. 11 § brottsbalken,

6. 10 kap. 1, 3 eller 5 § brottsbalken eller någon av dessa paragrafer och

10 kap. 9 § brottsbalken,

7. 11 kap. brottsbalken,
8. 12 kap. 3 § brottsbalken eller 12 kap. 3 och 5 §§ brottsbalken,
9. 13 kap. brottsbalken,
10. 17 kap. 1, 2, 4 eller 5 § brottsbalken eller 17 kap. 1 och 16 §§ brotts-

balken,

2

Senaste lydelse 2006:318.

background image

3

SFS 2008:730

11. lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott,
12. 13 kap. 1 § luftfartslagen (1957:297),
13. lagen (2000:1225) om straff för smuggling eller den upphävda lagen

(1960:418) om straff för varusmuggling,

14. narkotikastrafflagen (1968:64),
15. skattebrottslagen (1971:69),
16. lagen (1971:965) om straff för trafikbrott som har begåtts utomlands,
17. 30 § första, andra eller tredje stycket lagen (1990:1157) om säkerhet

vid tunnelbana och spårväg,

18. 3 eller 4 § lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel,
19. 20 kap. 3�5 eller 7 § sjölagen (1994:1009),
20. 6 kap. yrkestrafiklagen (1998:490),
21. lagen (1998:492) om biluthyrning,
22. lagen (2001:558) om vägtrafikregister,
23. fordonslagen (2002:574) eller den upphävda fordonskungörelsen

(1972:595),

23

a.

10 kap. 2

§ första, andra eller tredje stycket järnvägslagen

(2004:519),

23 b. 11 kap. 1 § andra stycket lagen (2007:1157) om yrkesförarkompe-

tens,

24. den upphävda förordningen (1987:27) om fordon i internationell väg-

trafik i Sverige,

25. förordningen (1993:185) om arbetsförhållanden vid vissa internatio-

nella vägtransporter,

26. förordningen (1994:1297) om vilotider vid vissa vägtransporter inom

landet,

27. förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare,

m.m. eller den upphävda förordningen (1995:521) om behöriga myndighe-
ter, m.m. i fråga om kör- och vilotider samt färdskrivare vid vägtransporter,

28. yrkestrafikförordningen (1998:779),
29. förordningen (1998:780) om biluthyrning,
30. förordningen (1998:786) om behöriga myndigheter, m.m. i fråga om

internationella transporter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
(EES),

31. trafikförordningen (1998:1276),
31 a. fordonsförordningen (2002:925), eller
32. denna förordning.
Detsamma ska gälla om den registrerade har gjort sig skyldig till brott mot

föreskrifter, förelägganden eller förbud enligt lagen (2006:263) om transport
av farligt gods eller föreskrifter som har meddelats med stöd av författning-
arna under 23 och 23 b�32 i första stycket.

Denna förordning träder i kraft den 10 september 2008.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Jenny Forkman
(Näringsdepartementet)

background image

4

SFS 2008:730

Bilaga 6

I vägtrafikregistret ska i fråga om registrering av yrkeskompetensbevis föl-
jande uppgifter föras in.

Uppgifter

Särskilda regler

1. Identitetsuppgifter

Fullständigt namn, personnummer
eller samordningsnummer och folk-
bokföringsadress för den som avses
med registreringen eller om han
eller hon inte är folkbokförd, annan
adress i landet

2. Uppgifter om yrkesförarkompetens

Uppgift om genomförd utbildning,
transportslag, typ av utbildning samt
datum för genomförd utbildning.
Utbildningsanordnare som rapporte-
rat utbildningen enligt 5 kap. 6 §
förordningen (2007:1470) om yrkes-
förarkompetens

Datum för utfärdande av yrkeskom-
petensbevis

Förarbehörigheter som yrkeskompe-
tensbeviset avser

Giltighetstid för yrkeskompetensbe-
vis

Giltighetstid för förarbehörigheter
som ingår i yrkeskompetensbevis

Gemenskapskod

Serienummer

Körkortsnummer

Förlust av yrkeskompetensbevis

�verlämnande av yrkeskompetens-
bevis

Uppgift om tidigare genomförd fort-
bildning ska gallras när ny fortbild-
ning genomförts och nytt yrkeskom-
petensbevis utfärdats med stöd av
denna fortbildning

background image

5

SFS 2008:730

Ansökan om duplett av yrkeskom-
petensbevis

Uppgiften ska gallras när duplett av
yrkeskompetensbevis enligt 4 kap.
4 § förordningen (2007:1470) om
yrkesförarkompetens utfärdats

3. Uppgifter om utländskt yrkeskompetensbevis och utländskt körkort i
samband med utbildning och utfärdande av svenskt yrkeskompetens-
bevis

A) utländskt yrkeskompetensbevis

� Ansökan om utbyte av utländskt
yrkeskompetensbevis enligt 4 kap.
5 § förordningen (2007:1470) om
yrkesförarkompetens
� Serienummer
� Giltighetstid för yrkeskompetens-
bevis
� Giltighetstid för förarbehörigheter
som yrkeskompetensbeviset avser
-� Uppgift om utfärdandeland

B) utländskt körkort

� Körkortsnummer
� Körkortets giltighetstid
� Giltighetstid för förarbehörigheter
som kan avse yrkeskompetensbevis
� Datum för första utfärdande för
förarbehörigheter som kan avse
yrkeskompetensbevis
� Uppgift om utfärdandeland

Uppgiften ska gallras när yrkeskom-
petensbevis utfärdats

4. Uppgifter om prov

Uppgift om bokning av kunskaps-
prov enligt 2 kap. 6 § förordningen
(2007:1470) om yrkesförarkompe-
tens

Uppgift om genomfört kunskaps-
prov enligt 2 kap. 6 och 7 §§ förord-
ningen (2007:1470) om yrkesförar-
kompetens

Uppgiften ska gallras 5 år efter det
att provet bokades

Uppgiften ska gallras 5 år efter det
att provet genomfördes

5. Uppgifter om tillverkning av yrkeskompetensbevis

Foto
Namnteckning
Samtliga uppgifter i utfärdat yrkes-
kompetensbevis

background image

6

SFS 2008:730

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

6. �vriga uppgifter

Uppgifter som behövs av adminis-
trativa skäl vid handläggningen av
ärenden om yrkeskompetensbevis