SFS 2008:731 Förordning om ändring i förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m.

080731.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2004:865) om kör- och
vilotider samt färdskrivare, m.m.;

utfärdad den 31 juli 2008.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2004:865) om kör- och

vilotider samt färdskrivare, m.m.

dels

att 3 kap. 1 § ska upphöra att gälla,

dels

att 3 kap. 2 § ska ha följande lydelse.

3 kap.

2 §

Kraven på yrkeskompetens i artikel 5.1 b andra strecksatsen i förord-

ning (EEG) nr 3820/85 ska anses uppfyllda av den som blivit godkänd vid
ett skriftligt prov för förare av fordon avsedda för godstransporter på väg an-
ordnat av

1. Vägverket, eller
2. gymnasieskola, komvux eller fristående skola med motsvarande utbild-

ning där eleven undervisats på en nationellt fastställd kurs vars innehåll varit
föremål för samråd enligt 8 kap. 4 § körkortsförordningen (1998:980).

Vägverket ska utfärda ett bevis om yrkeskompetens till förare som upp-

fyller kraven i första stycket.

Denna förordning träder i kraft den 10 september 2008.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Jenny Forkman
(Näringsdepartementet)

SFS 2008:731

Utkom från trycket
den 12 augusti 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

background image
background image