SFS 2008:732 Förordning om ändring i förordningen (1990:1070) om publicering av Sveriges internationella överenskommelser, m.m.

080732.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1990:1070) om
publicering av Sveriges internationella
överenskommelser, m.m.;

utfärdad den 14 augusti 2008.

Regeringen föreskriver att 13 § förordningen (1990:1070) om publicering

av Sveriges internationella överenskommelser m.m. ska ha följande lydelse.

13 §

Varje förvaltningsmyndighet som med stöd av 10 kap. 3 § regerings-

formen ingår en överenskommelse av offentligrättslig natur med en rege-
ring, en statlig eller kommunal myndighet i ett annat land eller med en mel-
lanfolklig organisation ska föra en förteckning över gällande sådana över-
enskommelser. Ett exemplar av förteckningen ska senast den 31 januari
varje år lämnas till Regeringskansliet, Utrikesdepartementet.

Uppgifter om överenskommelser som på grund av sekretesslagen

(1980:100) inte får lämnas ut till envar ska lämnas i en särskild förteckning.

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2008.

På regeringens vägnar

CARL BILDT

Lars Nilsson
(Utrikesdepartementet)

SFS 2008:732

Utkom från trycket
den 26 augusti 2008

2*

SFS 2008:732�734

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008