SFS 2008:733 Förordning om upphävande av Kungl. Maj:ts kungörelse (1970:738) om läkemedelsförsörjningen vid sjukvårdsinrättningarna

080733.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om upphävande av Kungl. Maj:ts kungörelse
(1970:738) om läkemedelsförsörjningen vid
sjukvårdsinrättningarna;

utfärdad den 14 augusti 2008.

Regeringen föreskriver att Kungl. Maj:ts kungörelse (1970:738) om läke-

medelsförsörjningen vid sjukvårdsinrättningarna ska upphöra att gälla vid
utgången av augusti 2008.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

SFS 2008:733

Utkom från trycket
den 26 augusti 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008