SFS 2008:734 Förordning om ändring i studiestödsförordningen (2000:655)

080734.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i studiestödsförordningen (2000:655);

utfärdad den 14 augusti 2008.

Regeringen föreskriver att 1 kap. 3 §, 6 kap. 11 § samt bilagan till studie-

stödsförordningen (2000:655) ska ha följande lydelse.

1 kap.

3 §

För utbildning i Sverige hos någon annan enskild utbildningsanordnare

än en folkhögskola eller en fristående gymnasieskola meddelas beslut enligt
2 § första stycket efter ansökan av utbildningsanordnaren. Innan beslut fat-
tas, ska de upplysningar och yttranden som behövs hämtas in från Statens
skolverk, Statens skolinspektion eller Högskoleverket.

6 kap.

11 §

En läroanstalt ska lämna sådana uppgifter som anges i 9 och 10 §§ till

Överklagandenämnden för studiestöd, om nämnden begär det.

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2008. Bilagan i sin nya ly-

delse ska dock tillämpas för tid från och med den 1 augusti 2008.

På regeringens vägnar

LARS LEIJONBORG

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

SFS 2008:734

Utkom från trycket
den 26 augusti 2008

background image

2

SFS 2008:734

Bilaga

1

Förteckning över de läroanstalter och utbildningar vid vilka
studiestöd kan lämnas

B 2

Beckmans skola AB för Beckmans Designhögskola, konstnärlig kandidat-

examen

Ericastiftelsen, utbildning till psykoterapeutexamen samt därmed sam-

manhängande fortbildning och vidareutbildning

Ersta Sköndal Högskola AB
– magisterexamen i omvårdnad,
– magisterexamen i socialt arbete,
– kandidatexamen i omvårdnad,
– kandidatexamen i socialt arbete,
– kandidatexamen, kyrkomusikalisk utbildning,
– högskoleexamen, kyrkomusikalisk utbildning,
– högskoleexamen, teologisk utbildning,
– sjuksköterskeexamen,
– socionomexamen, och
– specialistsjuksköterskeexamen
Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen för Johannelunds teologiska högskola
– kandidatexamen i teologi, och
– högskoleexamen, teologisk utbildning
Evangeliska Frikyrkan för Örebro Teologiska Högskola
– kandidatexamen i teologi, och
– högskoleexamen, teologisk utbildning
Handelshögskolan i Stockholm
Kommunal högskoleutbildning som inte är uppdragsutbildning
Sophiahemmet, Ideell förening för Sophiahemmet Högskola
– magisterexamen i omvårdnad,
– kandidatexamen i omvårdnad,
– sjuksköterskeexamen, och
– specialistsjuksköterskeexamen
Statliga universitet och högskolor, utom när det gäller
– seminörutbildning vid Sveriges lantbruksuniversitet,
– utbildning enligt förordningen (2007:432) om behörighetsgivande för-

utbildning vid universitet och högskolor, eller

– utbildning enligt förordningen (2002:760) om uppdragsutbildning vid

universitet och högskolor

Stiftelsen Chalmers tekniska högskola för Chalmers tekniska högskola

AB

Stiftelsen Högskolan i Jönköping (Internationella Handelshögskolan i

Jönköping AB, Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping AB,
Hälsohögskolan i Jönköping AB, Tekniska Högskolan i Jönköping AB)

Stiftelsen Rödakorshemmet för Röda Korsets Högskola
Stiftelsen Stockholms Musikpedagogiska Institut (SMI)

1

Senaste lydelse 2008:49.

background image

3

SFS 2008:734

– högskoleexamen, musikpedagogisk utbildning, och
– högskoleexamen med inriktning logonomi
Stiftelsen Värmlands och Örebro läns skogsskola för Gammelkroppa

skogsskola, skogsteknikerexamen

Teologiska Högskolan, Stockholm (THS)
– kandidatexamen i teologi,
– kandidatexamen i mänskliga rättigheter,
– högskoleexamen, teologisk utbildning, och
– högskoleexamen i mänskliga rättigheter

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008