SFS 2008:735 Förordning om ändring i aktiebolagsförordningen (2005:559)

080735.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i aktiebolagsförordningen (2005:559);

utfärdad den 21 augusti 2008.

Regeringen föreskriver att 3 kap. 1 § aktiebolagsförordningen (2005:559)

ska ha följande lydelse.

3 kap.

1 §

1

I ärenden som rör registrering enligt denna förordning ska för registre-

ring och, i förekommande fall, dess kungörande, samt för ärendets handlägg-
ning och prövning, avgifter betalas med följande belopp:

1. vid en anmälan för registrering av nybildat aktiebolag, 2 200 kronor, el-

ler, om sådan anmälan överförs elektroniskt och undertecknas med en elek-
tronisk signatur, 1 900 kronor,

2. vid en anmälan av ändring i firma eller av bifirma eller av firma i dess

lydelse på främmande språk, 1 200 kronor, eller, om sådan anmälan överförs
elektroniskt och undertecknas med en elektronisk signatur, 1 000 kronor,

3. vid en anmälan om fusion enligt 23 kap. 25 eller 48 § aktiebolagslagen

(2005:551) eller om delning enligt 24 kap. 27 § samma lag, 1 000 kr,

4. vid en anmälan enligt 25 kap. 8 § aktiebolagslagen att bolagsstämman

har beslutat om likvidation, 1 000 kronor,

5. vid en anmälan enligt 25 kap. 45 § tredje stycket aktiebolagslagen att

bolagsstämman har beslutat att likvidationen ska upphöra, 500 kronor,

6. vid annan registreringsanmälan, 900 kronor, eller, om sådan anmälan

överförs elektroniskt och undertecknas med en elektronisk signatur, 700 kro-
nor.

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2008.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Lotta Hardvik Cederstierna
(Justitiedepartementet)

1

Senaste lydelse 2008:24.

SFS 2008:735

Utkom från trycket
den 2 september 2008

2*

SFS 2008:735�743

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008