SFS 2008:736 Förordning om ändring i förordningen (1987:978) om ekonomiska föreningar

080736.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1987:978) om
ekonomiska föreningar;

utfärdad den 21 augusti 2008.

Regeringen föreskriver att 25 § förordningen (1987:978) om ekonomiska

föreningar ska ha följande lydelse.

25 §

1

I ärenden om registrering enligt denna förordning ska för registrering

och kungörande samt för handläggning och prövning avgifter betalas med
följande belopp:

1. vid anmälan för registrering av en förening, 1 400 kronor, eller, om så-

dan anmälan överförs elektroniskt och undertecknas med en elektronisk sig-
natur, 1 100 kronor,

2. vid anmälan enligt 11 kap. 1 § fjärde stycket lagen (1987:667) om eko-

nomiska föreningar att föreningsstämma beslutat om likvidation,
800 kronor,

3. vid anmälan om fusion enligt 12 kap. 17 eller 38 § lagen om ekono-

miska föreningar, 1 000 kronor,

4. vid någon annan anmälan eller då en anteckning i registret annars ska

ske, 900 kronor, eller, om sådan anmälan överförs elektroniskt och under-
tecknas med en elektronisk signatur, 700 kronor.

Om en anmälan samtidigt omfattar registrering eller registrering av änd-

ring av fler än en firma, bifirma eller firma i dess lydelse på främmande
språk, ska en avgift enligt första stycket 4 betalas för varje sådan firma.

Avgift ska inte betalas för registrering av
1. ändrad postadress,
2. förhållanden som en likvidator ska anmäla,
3. anmälan från rätten eller konkursförvaltaren,
4. en underrättelse från en behörig utländsk myndighet enligt 12 kap. 37 §

lagen om ekonomiska föreningar.

Avgift ska inte heller betalas för registrering av beslut enligt 11 kap. 18 §

andra stycket första meningen, 12 kap. 19 § lagen om ekonomiska fören-
ingar eller för registrering av beslut om att avregistrera firma efter en dom
om upphävande av firmaregistrering.

Avgift ska betalas när anmälan om registrering ges in. Avgiften återbeta-

las inte om handläggningen av en anmälan om registrering har påbörjats.

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2008.

1

Senaste lydelse 2008:22.

SFS 2008:736

Utkom från trycket
den 2 september 2008

background image

2

SFS 2008:736

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Lotta Hardvik Cederstierna
(Justitiedepartementet)

;