SFS 2008:737 Förordning om ändring i handelsregisterförordningen (1974:188)

080737.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i handelsregisterförordningen
(1974:188);

utfärdad den 21 augusti 2008.

Regeringen föreskriver att 12 § handelsregisterförordningen (1974:188)

ska ha följande lydelse.

12 §

1

För registrering och dess kungörande samt för handläggning och

prövning ska avgifter betalas med följande belopp:

1. vid ansökan om registrering av enskild näringsidkare, handelsbolag,
ideell förening eller registrerat trossamfund, 1 200 kronor, eller, om sådan

ansökan överförs elektroniskt och undertecknas med en elektronisk signatur,
900 kronor,

2. vid anmälan av ändring av firma eller av bifirma eller av firma i dess
lydelse på främmande språk, 900 kronor, eller, om sådan anmälan över-

förs elektroniskt och undertecknas med en elektronisk signatur, 700 kronor,

3. vid anmälan om ändring av säte, 900 kronor, eller, om sådan anmälan

överförs elektroniskt och undertecknas med en elektronisk signatur, 700 kro-
nor, och

4. vid ansökan eller anmälan om registrering i annat fall, 600 kronor,

eller, om sådan ansökan eller anmälan överförs elektroniskt och underteck-
nas med en elektronisk signatur, 400 kronor.

Om en ansökan eller en anmälan samtidigt omfattar registrering eller re-

gistrering av ändring av fler än en firma, bifirma eller firma i dess lydelse på
främmande språk, ska en avgift enligt första stycket 2 betalas för varje sådan
firma. Samma avgift ska betalas för varje län och för varje firma eller bi-
firma eller firma i dess lydelse på främmande språk som en anmälan om re-
gistrering enligt 3 § tredje stycket handelsregisterlagen (1974:157) omfattar.

Någon avgift ska inte betalas för
1. registrering och kungörande av prokura, om ansökan sker samtidigt

med ansökan om registrering av näringsidkare,

2. registrering enligt 16 § första�tredje styckena handelsregisterlagen och

kungörande på grund av 16 § första stycket samma lag,

3. registrering och kungörande av anmälan om verksamhetens upphö-

rande

eller om ändring av enbart efternamn eller postadress,
4. avregistrering av firma och kungörande därav,

1

Senaste lydelse 2008:108.

SFS 2008:737

Utkom från trycket
den 2 september 2008

3*

SFS 2008:735�743

background image

2

SFS 2008:737

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

5. registrering av firma som felaktigt har avregistrerats enligt 17 § tredje

stycket handelsregisterlagen,

6. registrering av eget utträde från uppdrag som revisor.
Avgiften ska betalas när ansökan eller anmälan om registrering ges in.
Avgiften återbetalas inte om handläggningen av en ansökan eller en an-

mälan om registrering har påbörjats.

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2008.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)