SFS 2008:738 Förordning om ändring i körkortsförordningen (1998:980)

080738.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i körkortsförordningen (1998:980);

utfärdad den 21 augusti 2008.

Regeringen föreskriver i fråga om körkortsförordningen (1998:980)

dels

att 8 kap. 7 och 12 §§ ska ha följande lydelse,

dels

att det i förordningen ska införas tre nya paragrafer, 4 kap. 13 och

14 §§ och 8 kap. 3 b §, samt närmast före 4 kap. 13 § en ny rubrik av föl-
jande lydelse.

4 kap.

Riskutbildning

13

§

Riskutbildningen omfattar såväl teoretiska som praktiska moment.

Utbildningen ska

1. ge kunskaper om faktorer som i samband med körning påverkar föraren

och ökar risken för olyckor, såsom alkohol, andra droger, trötthet och risk-
fyllda beteenden i övrigt, och

2. innehålla körning under särskilda förhållanden samt ge insikt om bety-

delsen av att undvika risker förknippade med sådan körning.

14

§

Den som anordnar riskutbildning ska rapportera till Vägverket när ut-

bildningen har genomförts av den sökande.

En genomförd riskutbildning eller del av utbildningen gäller i fyra år.

8 kap.

3 b

§

Vägverket får meddela föreskrifter om

1. riskutbildning,
2. tillstånd att bedriva riskutbildning, och
3. tillsyn över riskutbildningen.

7

§

1

En sökande som har ett giltigt körkort med förarbehörigheten A1 och

som har genomgått riskutbildning för motorcykel behöver inte genomgå en
ny riskutbildning för att få avlägga förarprov för förarbehörigheten A.

12

§

2

Vägverket utövar tillsyn över förarprövningen.

1

Tidigare 8 kap. 7 § upphävd genom 2001:666.

2

Senaste lydelse 2003:522.

SFS 2008:738

Utkom från trycket
den 2 september 2008

background image

2

SFS 2008:738

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

I tillsynen över förarprövningen inom Försvarsmakten eller i gymnasie-

skola, komvux och fristående skola med motsvarande utbildning ska verket
samråda med Försvarsmakten respektive Statens skolinspektion.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2008.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande för den som för förarbehörighet B

genomgått en utbildning vid en trafikövningsplats och avlagt godkänt kun-
skapsprov eller körprov före utgången av mars 2009.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)