SFS 2008:739 Förordning om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister

080739.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2001:650) om
vägtrafikregister;

utfärdad den 21 augusti 2008.

Regeringen föreskriver att 5 kap. 6 § förordningen (2001:650) om vägtra-

fikregister och bilaga 2 till förordningen ska ha följande lydelse.

5 kap.

6

§

När Vägverket får en underrättelse från Rikspolisstyrelsen enligt 2 §,

4 § andra stycket eller 5 § ska verket, med de begränsningar som framgår av
tredje stycket, lämna uppgifterna till den berörda länsstyrelsen om uppgif-
terna avser

1. en innehavare av gällande körkortstillstånd, körkort eller traktorkort,
2. den för vilken tid för återkallelse tills vidare eller spärrtid enligt kör-

kortslagen (1998:488) har beslutats men ännu inte löpt ut, den för vilken
spärrtiden löpt ut och körkort får utfärdas utan krav på körkortstillstånd eller
förarprov enligt 5 kap. 14 § andra stycket körkortslagen (1998:488), den för
vilken tid för villkorlig körkortsåterkallelse enligt lagen (1998:489) om för-
söksverksamhet med villkorlig körkortsåterkallelse har beslutats men ännu
inte löpt ut,

3. en innehavare av utländskt körkort som är permanent bosatt i Sverige,
4. en innehavare av gällande taxiförarlegitimation,
5. den för vilken tid för återkallelse tills vidare av taxiförarlegitimation
enligt yrkestrafiklagen (1998:490) har beslutats men ännu inte löpt ut,
6. den som har gällande tillstånd att driva yrkesmässig trafik eller någon
annan prövad som avses i 2 kap. 6 eller 7 § yrkestrafiklagen,
7. den som har gällande tillstånd att driva biluthyrning eller någon annan
prövad som avses i 8 eller 9 § lagen (1998:492) om biluthyrning.
Till uppgifterna ska fogas de uppgifter i fråga om körkortsregistreringen

enligt bilaga 2 punkterna 1�3 eller yrkestrafikregistreringen för personen
som länsstyrelsen behöver för prövningen.

Uppgifterna ska dock inte lämnas till länsstyrelsen om underrättelsen en-

dast avser brott som sammanlagt har föranlett penningböter till ett belopp
som understiger 1 200 kronor. Detta gäller dock inte om den som uppgiften
avser under de senaste fem åren har befunnits skyldig till något annat brott
som avses i 2 §.

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2008.

SFS 2008:739

Utkom från trycket
den 2 september 2008

background image

2

SFS 2008:739

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)

background image

3

SFS 2008:739

Bilaga 2

1

I vägtrafikregistret ska i fråga om körkortsregistreringen följande uppgifter
föras in.

5. Uppgifter om körkortstillverkning

1

Senaste lydelse 2007:47.

Uppgifter

Myndighet som svarar för att
uppgift förs in i registret

Särskilda regler

4. Förarprovsuppgifter

Uppgift om genomfört kunskaps-
eller körprov som anges i 3 kap. 4 §
körkortslagen (1998:488)

Vägverket
Uppgiften ska gallras fem år efter
det att provet genomfördes

Uppgift om bokning av kunskaps-
eller körprov enligt 3 kap. 4 § kör-
kortslagen (1998:488)

Vägverket
Uppgiften ska gallras fem år efter
det att provet genomfördes

Uppgift om förarprövare som kun-
skaps- eller körprov avlagts inför

Vägverket
Uppgiften ska gallras fem år efter
det att provet genomfördes

Uppgift om genomförd riskutbild-
ning

Vägverket
Uppgiften ska gallras fem år efter
det att utbildningen genomfördes

Beslut om undantag

Vägverket
Uppgiften ska gallras fem år efter
det att undantaget beslutades

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008