SFS 2008:741 Förordning om ändring i förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse

080741.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2004:329) om bank-
och finansieringsrörelse;

utfärdad den 21 augusti 2008.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2004:329) om bank- och

finansieringsrörelse

dels

att 4 kap. 32 § ska upphöra att gälla,

dels

att 3 kap. 8 § och 4 kap. 29 § ska ha följande lydelse.

3 kap.

8 §

1

En anmälan enligt 5 § ska innehålla en försäkran på heder och sam-

vete

1. att de personer som avses i 5 § 2 inte är i konkurs eller har näringsför-

bud och inte heller har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken eller, i
fråga om de personer som avses i 5 § 2 f, endast att han eller hon inte har för-
valtare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken,

2. att bankens revisorer och revisorssuppleanter uppfyller behörighetskra-

ven i 4 a kap. 3 § andra och tredje styckena samt 4 § sparbankslagen
(1987:619) respektive 7 a kap. 3 § andra och tredje styckena samt 4 § lagen
om medlemsbanker (1995:1570),

3. att uppgifterna i anmälan om val av styrelseordförande, verkställande

direktör, vice verkställande direktör och firmatecknare, om särskild delgiv-
ningsmottagare, och om hur bankens firma tecknas stämmer överens med de
beslut som banken har fattat, och

4. att de personer som har utsetts till styrelseledamöter, styrelsesupplean-

ter, verkställande direktör, ställföreträdare för verkställande direktör, firma-
tecknare, revisorer, revisorssuppleanter, lekmannarevisorer, suppleanter för
lekmannarevisorer och särskild delgivningsmottagare enligt 3 kap. 14 §
femte stycket sparbankslagen eller 6 kap. 14 § femte stycket lagen om med-
lemsbanker har åtagit sig uppdragen.

4 kap.

29 §

2

I ärenden som rör registrering enligt denna förordning ska avgift be-

talas för registrering och, i förekommande fall, dess kungörande samt för
ärendets handläggning och prövning.

1

Senaste lydelse 2007:1468.

2

Senaste lydelse 2005:566.

SFS 2008:741

Utkom från trycket
den 2 september 2008

background image

2

SFS 2008:741

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

Avgifterna betalas med följande belopp:
1. vid anmälan för registrering av nybildad bank, 2 200 kronor,
eller, om sådan anmälan överförs elektroniskt och undertecknas med en

elektronisk signatur, 1 900 kronor,

2. vid anmälan av ändring av firma eller av bifirma eller av firma i dess

lydelse på främmande språk, 1 100 kronor, eller, om sådan anmälan överförs
elektroniskt och undertecknas med en elektronisk signatur, 900 kronor,

3. vid anmälan enligt 25 kap. 8 § aktiebolagslagen (2005:551), 6 kap. 5 §

första stycket sparbankslagen (1987:619) eller 9 kap. 7 § första stycket lagen
(1995:1570) om medlemsbanker att bolags-, sparbanks- eller förenings-
stämma beslutat om likvidation, 800 kronor,

4. vid anmälan enligt 25 kap. 45 § tredje stycket aktiebolagslagen, 6 kap.

17 § tredje stycket sparbankslagen eller 9 kap. 18 § tredje stycket lagen om
medlemsbanker, 480 kronor,

5. vid anmälan enligt 23 kap. 25 § aktiebolagslagen eller 7 kap. 7 § första

stycket sparbankslagen av fusion genom kombination eller anmälan enligt
24 kap. 27 § aktiebolagslagen av delning, 1 000 kr, och

6. vid annan anmälan till bankregistret, 900 kronor, eller, om sådan anmä-

lan överförs elektroniskt och undertecknas med en elektronisk signatur, 700
kronor.

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2008.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Mats Walberg
(Finansdepartementet)