SFS 2008:742 Förordning om ändring i försäkringsrörelseförordningen (1982:790)

080742.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i försäkringsrörelseförordningen
(1982:790);

utfärdad den 21 augusti 2008.

Regeringen föreskriver i fråga om försäkringsrörelseförordningen

(1982:790)

1

dels

att 48 § ska upphöra att gälla,

dels

att 6 och 47 §§ ska ha följande lydelse.

6 §

2

En anmälan för registrering enligt 2 kap. 13 § försäkringsrörelselagen

(1982:713) av bolag ska innehålla uppgift om

för samtliga försäkringsbolag

1. bolagets postadress,
2. fullständigt namn, personnummer eller, om sådant saknas, födelseda-

tum, postadress och, om postadressen avviker från hemvistet, hemvist för
följande personer;

a) styrelseordförande,
b) annan styrelseledamot,
c) styrelsesuppleant,
d) verkställande direktör,
e) vice verkställande direktörer,
f) särskild firmatecknare,
g) särskild delgivningsmottagare enligt 8 kap. 13 § femte stycket försäk-

ringsrörelselagen,

h) revisor,
i) revisorssuppleant,
j) lekmannarevisor, och
k) suppleant för lekmannarevisor,
3. hur bolagets firma tecknas,

för försäkringsaktiebolag

4. det sammanlagda nominella beloppet av tecknade och tilldelade aktier

efter avdrag för aktier som har förklarats förverkade och inte övertagits av
någon annan (bolagets aktiekapital),

5. det belopp som har betalats med pengar eller med apportegendom,
6. apportegendomens beskaffenhet,

1

Förordningen omtryckt 1995:1601.

2

Senaste lydelse 2007:1469.

SFS 2008:742

Utkom från trycket
den 2 september 2008

background image

2

SFS 2008:742

för ömsesidiga försäkringsbolag

7. inbetalt garantikapital.
�r revisorn ett registrerat revisionsbolag, ska bolagets organisationsnum-

mer anges.

En anmälan ska innehålla en försäkran på heder och samvete
1. att de i första stycket 2 angivna personerna inte är i konkurs eller har

förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken eller, i fråga om en person som
avses i första stycket 2 g, endast att han eller hon inte har förvaltare enligt
11 kap. 7 § föräldrabalken,

2. att bolagets revisor och revisorssuppleant uppfyller de behörighetskrav

som anges i 10 kap. 3 och 4 §§ försäkringsrörelselagen samt att lekmannare-
visor och suppleant för lekmannarevisor inte är obehöriga enligt 11 kap.
10 § samma lag,

3. att uppgifterna i en anmälan om val av styrelseordförande, verkstäl-

lande direktör, vice verkställande direktör och firmatecknare, om särskild
delgivningsmottagare och om hur bolagets firma tecknas stämmer överens
med de beslut som bolaget har fattat, och

4. att de personer som har utsetts till styrelseledamöter, styrelsesupplean-

ter, styrelseordförande, verkställande direktör, vice verkställande direktör,
firmatecknare, revisorer, revisorssuppleanter, lekmannarevisorer, supplean-
ter för lekmannarevisorer och särskild delgivningsmottagare enligt 8 kap.
13 § femte stycket försäkringsrörelselagen har åtagit sig uppdragen.

47 §

3

I ärenden som rör registrering enligt denna förordning ska avgift be-

talas för registrering och, i förekommande fall, dess kungörande samt för
ärendets handläggning och prövning. Avgifterna betalas med följande be-
lopp:

1. vid anmälan för registrering av nybildat försäkringsbolag, 2 200 kro-

nor, eller, om sådan anmälan överförs elektroniskt och undertecknas med en
elektronisk signatur, 1 900 kronor,

2. vid anmälan av ändring i firma eller av bifirma eller av firma i dess ly-

delse på främmande språk, 1 100 kronor, eller, om sådan anmälan överförs
elektroniskt och undertecknas med en elektronisk signatur, 900 kronor,

3. vid anmälan enligt 14 kap. 18 § tredje stycket försäkringsrörelselagen

(1982:713), 480 kronor,

4. vid anmälan enligt 15 a kap. 15 § försäkringsrörelselagen av fusion ge-

nom kombination, 1 000 kronor, och

5. vid annan anmälan till försäkringsregistret, 900 kronor, eller, om sådan

anmälan överförs elektroniskt och undertecknas med en elektronisk signatur,
700 kronor.

Om en anmälan samtidigt omfattar registrering eller registrering av

ändring av fler än en firma, bifirma eller firma i dess lydelse på främmande
språk, ska en avgift enligt första stycket 2 betalas för varje sådan firma.

Om det begärs att en registrering ska göras på något annat språk än

svenska, ska en avgift på 500 kronor för varje sådant språk betalas.

Avgift ska inte betalas för registrering av
1. ändrad postadress,

3

Senaste lydelse 2007:1469.

background image

3

SFS 2008:742

2. förhållanden som en likvidator ska anmäla, om inte annat följer av för-

sta stycket 3,

3. eget utträde från uppdrag som revisor, revisorssuppleant, lekmannare-

visor eller suppleant för lekmannarevisor, eller

4. anmälan från rätten, konkursförvaltaren eller Finansinspektionen.
Avgift ska inte heller betalas för registrering enligt 4 kap. 15 § andra

stycket, 6 kap. 7 § andra stycket, 15 kap. 3 § första stycket tredje meningen,
15 a kap. 17 och 24 §§ och 20 kap. 5 § försäkringsrörelselagen.

Avgift ska betalas när anmälan om registrering ges in. Avgiften återbeta-

las inte om handläggningen av ett ärende har påbörjats.

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2008.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Sonja Daltung
(Finansdepartementet)

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008