SFS 2008:744 Förordning om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

080744.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i författningssamlingsförordningen
(1976:725);

utfärdad den 28 augusti 2008.

Regeringen föreskriver att bilaga 1 till författningssamlingsförordningen

(1976:725)

1

ska ha följande lydelse.

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2008.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Roger Petersson
(Justitiedepartementet)

1

Förordningen omtryckt 2006:66.

SFS 2008:744

Utkom från trycket
den 9 september 2008

2*

SFS 2008:744�747

background image

2

SFS 2008:744

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

Bilaga 1

2

Författningssamlingar för centrala myndigheter

2

Senaste lydelse 2008:354.

Utgivande
myndighet

Benämning

Förkortning

Särskild föreskrift

Statens
räddningsverk

Statens räddnings-
verks författnings-
samling

SRVFS

Utnyttjas också av
Riksvärderings-
nämnden

Statens
skolverk

Statens skolverks
författningssamling

SKOLFS

Utnyttjas också av
Ungdomsstyrelsen,
Statens skolinspektion
och Specialpedago-
giska skolmyndigheten

Statistiska
centralbyrån

Statistiska central-
byråns författnings-
samling

SCB-FS

Utnyttjas också av
Konjunkturinstitutet
och Medlingsinstitutet