SFS 2008:745 Förordning om ändring i livsmedelsförordningen (2006:813)

080745.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i livsmedelsförordningen (2006:813);

utfärdad den 28 augusti 2008.

Regeringen föreskriver att 23 § livsmedelsförordningen (2006:813) ska ha

följande lydelse.

23 §

1

Om inte något annat följer av andra och tredje styckena är följande

myndigheter behöriga att pröva frågor om godkännande av livsmedels-
anläggningar eller att registrera livsmedelsanläggningar.

1

Senaste lydelse 2008:64.

Typ av livsmedelsanläggning

Prövningsmyndighet

1. Slakterier, vilthanteringsanläggningar och
styckningsanläggningar

Livsmedelsverket

2. Anläggningar för malet kött som produce-
rar mer än 5 ton per vecka

Livsmedelsverket

3. Kyl- och fryshus, utom sådana som lagrar
och omgrupperar köttvaror för distribution
enbart inom detaljhandeln

Livsmedelsverket

4. Köttproduktanläggningar och köttbered-
ningsanläggningar som producerar mer än
7,5 ton per vecka

Livsmedelsverket

5.

Mjölk- och mjölkproduktanläggningar

som producerar mjölkprodukter av mer än
2 000 000 liter mjölk om året

Livsmedelsverket

6. Fiskanläggningar som producerar mer än
250 ton per år och fiskgrossistanläggningar
som hanterar mer än 500 ton om året

Livsmedelsverket

SFS 2008:745

Utkom från trycket
den 9 september 2008

background image

2

SFS 2008:745

Om kontrollen av verksamheten i en anläggning med stöd av 15 eller 17 §

livsmedelslagen (2006:804) flyttas över från en kommunal nämnd till Livs-

7. �ggpackerier som omfattas av artikel 116
och bilaga XIV till rådets förordning (EG) nr
1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upp-
rättande av en gemensam organisation av
jordbruksmarknaderna och om särskilda be-
stämmelser för vissa jordbruksprodukter
(⬝enda förordningen om de gemensamma or-
ganisationerna av marknaden⬝)

2

Livsmedelsverket

8. �ggproduktanläggningar

Livsmedelsverket

9.

Livsmedelsanläggningar i järnvägsvag-

nar, luftfartyg och fabriksfartyg samt kyl-
tankbåtar för fisk

Livsmedelsverket

10.

Tillverkningsanläggningar för sprit-

drycker, vin, aromatiserade viner, aromatise-
rade drycker baserade på vin och aromatise-
rade drinkar baserade på vinprodukter

Livsmedelsverket

11.

Sådana livsmedelsanläggningar som

drivs av det detaljhandelsbolag som avses i
5 kap. 2 § alkohollagen (1994:1738)

Livsmedelsverket

12.

Exportkontrollerade anläggningar som

avses i kungörelsen (1974:271) om kontroll
vid utförsel av livsmedel

Livsmedelsverket

13. Anläggningar för behandling av livs-
medel med joniserande strålning

Livsmedelsverket

14.

Skeppshandelslager, tullager, frilager

och anläggningar inom frizon i vilka det för-
varas livsmedel som från veterinärsynpunkt
inte är godkända för fri omsättning

Livsmedelsverket

15.

Anläggningar för dricksvattenförsörj-

ning

En sådan kommunal nämnd
som avses i livsmedelslagen
(2006:804)

16. Anläggningar för tillverkning av snus
och tuggtobak

En sådan kommunal nämnd
som avses i livsmedelslagen
(2006:804)

17. Primärproducenter av livsmedel

Länsstyrelsen

18. Andra livsmedelsanläggningar, inklusive
anläggningar för tillverkning av tillsatser,
aromer och processhjälpmedel

En sådan kommunal nämnd
som avses i livsmedelslagen
(2006:804)

Typ av livsmedelsanläggning

Prövningsmyndighet

2

EUT L 299, 16.11.2007, s. 1 (Celex 32007R1234).

background image

3

SFS 2008:745

medelsverket, ska verket i fortsättningen pröva frågor om godkännande av
anläggningen eller registrera anläggningen.

Om kontrollen av verksamheten i en anläggning med stöd av 16 § livs-

medelslagen flyttas över från Livsmedelsverket till en kommunal nämnd,
ska denna nämnd i fortsättningen pröva frågor om godkännande av anlägg-
ningen eller registrera anläggningen.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Jordbruksdepartementet)

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008