SFS 2008:746 Förordning om ändring i förordningen (1992:986) om statlig bostadsbyggnadssubvention

080746.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1992:986) om statlig
bostadsbyggnadssubvention;

utfärdad den 28 augusti 2008.

Regeringen föreskriver att 19 a § förordningen (1992:986) om statlig bo-

stadsbyggnadssubvention ska ha följande lydelse.

19 a §

1

En ansökan om utbetalning av bidrag ska ha kommit in till läns-

styrelsen

1. om projektet har färdigställts före den 1 januari 2007, senast den

30 juni 2007 eller, om länsstyrelsens bidragsbeslut meddelats efter den
30 april 2007, inom två månader från bidragsbeslutet,

2. om projektet har färdigställts efter den 30 september 2011, senast den

31 mars 2012, och

3. i övriga fall, inom sex månader från det att projektet har färdigställts

eller inom två månader från bidragsbeslutet.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2008.
2. Om länsstyrelsen före ikraftträdandet har meddelat ett bidragsbeslut för

projekt som färdigställts efter den 31 december 2006, ska ansökan om utbe-
talning ha kommit in till länsstyrelsen inom sex månader från det att projek-
tet har färdigställts eller senast den 1 december 2008.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Erik Nymansson
(Finansdepartementet)

1

Senaste lydelse 2006:1586.

SFS 2008:746

Utkom från trycket
den 9 september 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008