SFS 2008:747 Förordning om ändring i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag

080747.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2000:605) om
årsredovisning och budgetunderlag;

utfärdad den 21 augusti 2008.

Regeringen föreskriver att 3 kap. 1�3 §§ förordningen (2000:605) om års-

redovisning och budgetunderlag ska ha följande lydelse.

3 kap.

1 §

Myndigheten ska redovisa och kommentera verksamhetens resultat i

förhållande till de uppgifter som framgår av myndighetens instruktion och
till vad regeringen, i förekommande fall, har angett i regleringsbrev eller i
något annat beslut.

Resultatredovisningen ska främst avse hur verksamhetens prestationer har

utvecklats med avseende på volym och kostnader.

Resultatredovisningen ska lämnas enligt en indelning som myndigheten

bestämmer, om inte regeringen har beslutat annat.

2 §

1

Myndigheten ska fördela verksamhetens totala intäkter och kostnader

enligt den indelning som följer av 1 § tredje stycket.

3 §

2

Myndigheten ska redovisa de åtgärder som har vidtagits i syfte att sä-

kerställa att kompetens finns för att fullgöra de uppgifter som avses i 1 § för-
sta stycket. I redovisningen ska det ingå en bedömning av hur de vidtagna
åtgärderna sammantaget har bidragit till fullgörandet av dessa uppgifter.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009 och tillämpas första

gången för räkenskapsåret 2009.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Erik Nymansson
(Finansdepartementet)

1

Senaste lydelse 2007:4.

2

Senaste lydelse 2005:797.

SFS 2008:747

Utkom från trycket
den 9 september 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008