SFS 2008:748 Förordning med instruktion för Svenska institutet för europapolitiska studier

080748.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Svenska institutet för
europapolitiska studier;

utfärdad den 4 september 2008.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 §

Svenska institutet för europapolitiska studier ska ta fram forsknings-

baserade analyser och annat underlag i frågor om utvecklingen av Euro-
peiska unionen och Sveriges europapolitik.

Institutet ska göra analyser och underlag tillgängliga för regeringen och

övriga aktörer i den politiska beslutsprocessen i Sverige och självständigt
och objektivt bidra till en allsidig belysning av aktuella europapolitiska frå-
gor.

Institutet ska delta i internationellt utbyte inom sitt verksamhetsområde.

Ledning

2 §

Myndigheten leds av en myndighetschef.

Organisation

3 §

Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av högst sex

ledamöter.

Anställningar och uppdrag

4 §

Direktören är myndighetschef.

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2008, då förordningen

(2007:1228) med instruktion för Svenska institutet för europapolitiska
studier ska upphöra att gälla.

På regeringens vägnar

CECILIA MALMSTR�M

Torbjörn Haak
(Statsrådsberedningen)

SFS 2008:748

Utkom från trycket
den 16 september 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008