SFS 2008:749 Förordning om ändring i sekretessförordningen (1980:657)

080749.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i sekretessförordningen (1980:657);

utfärdad den 4 september 2008.

Regeringen föreskriver att 1 c och 3 §§ sekretessförordningen (1980:657)

1

samt bilagan till förordningen ska ha följande lydelse.

1 c §

2

Sekretess enligt 8 kap. 5 § fjärde stycket sekretesslagen (1980:100)

gäller hos Finansinspektionen för uppgifter som erhållits enligt avtal med:

Securities and Investments Board i Storbritannien, avsiktsförklaring den

13 februari 1990 med tillägg den 24 augusti 1990, den 2 april 1992 och den
9 november 1993,

The United States Securities and Exchange Commission i Amerikas för-

enta stater, avsiktsförklaring den 25 september 1991,

Bank of England i Storbritannien, avsiktsförklaring den 4 mars 1994,
Institut Monétaire Luxembourgeois i Luxemburg, avsiktsförklaring den

19 juli 1994,

Commission Bancaire och Comité des Etablissements de Crédit i Frank-

rike, avsiktsförklaring den 21 juli 1994,

Securities and Investments Board, Personal Investment Authority Limi-

ted, Investment Management Regulatory Organisation Limited och Securi-
ties and Futures Authority Limited i Storbritannien, avsiktsförklaring den
16 maj 1995,

Bundesaufsichtsamt für das Kreditwesen i Tyskland, avsiktsförklaring

den 23 augusti 1995,

De Nederlandsche Bank NV i Nederländerna, avsiktsförklaring den

21 september 1995,

Her Majesty�"s Treasury och Securities and Investments Board i Storbri-

tannien, avsiktsförklaring den 29 december 1995,

Securities and Investments Board, Securities and Futures Authority Limi-

ted och Personal Investment Authority Limited i Storbritannien, avsiktsför-
klaring den 25 juni 1996,

The United States Securities and Exchange Commission i Amerikas för-

enta stater, avsiktsförklaring den 18 september 1996,

Comision Nacional de Valores i Argentina m.fl. anslutna tillsynsorgan per

den 27 maj 1999, i Declaration on Cooperation and Supervision of Interna-
tional Futures Markets and Clearing Organisations den 3 februari 1997,

1

Förordningen omtryckt 1998:1333.

2

Senaste lydelse 2008:44. �ndringen innebär bl.a. att samarbetsavtal med Kredittilsy-

net i Norge den 20 februari 2007 tagits bort ur förteckningen.

SFS 2008:749

Utkom från trycket
den 16 september 2008

background image

2

SFS 2008:749

Securities and Futures Commission i Taiwan, avsiktsförklaring den

7 november 1997,

Bank of England och Financial Services Authority i Storbritannien, av-

siktsförklaring den 10 juni 1998,

Securities and Futures Commission i Hong Kong, avsiktsförklaring den

12 september 1998,

Commission bancaire et financière i Belgien m.fl. anslutna tillsynsorgan, i

Multilateral Memorandum of Understanding on the Exchange of Informa-
tion and Surveillance of Securities Activities den 26 januari 1999,

Swiss Federal Banking Commission i Schweiz, avsiktsförklaring i decem-

ber 1999,

Väärtpaberiinspektsioon i Tallin i Estland, avsiktsförklaring i december

1999,

Kredittilsynet i Norge, Finansinspektionen i Finland, Försäkringsinspek-

tionen i Finland, Finanstilsynet i Island och Finanstilsynet i Danmark, Me-
morandum of Understanding den 6 april 2000,

Securities Market Commission of the Republic of Latvia i Lettland, av-

siktsförklaring i augusti 2000,

centralbanker och banktillsynsmyndigheter inom Europeiska unionen, av-

siktsförklaring i januari 2001,

Bank of Latvia i Lettland, avsiktsförklaring i april 2001,
Capital Markets Board of Turkey i Turkiet, avsiktsförklaring den 25 juni

2001,

centralbanker och banktillsynsmyndigheter inom Europeiska unionen, av-

siktsförklaring i mars 2003,

Finantsinspektsioon i Estland, avsiktsförklaring den 14 april 2003,
Fjármálaeftirliti

ð

(FME) i Island, avsiktsförklaring i december 2003,

Lietuvos Bankas i Litauen, avsiktsförklaring den 14 januari 2004,
Kredittilsynet i Norge, Finansinspektionen i Finland, Försäkringsinspek-

tionen i Finland och Finanstilsynet i Danmark, avsiktsförklaring i mars
2004,

Finansinspektionen i Finland, Memorandum of Understanding den 3 juni

2004,

New York State Banking Department, Memorandum of Understanding i

juni 2005,

Finansinspektionen i Finland och Finanstilsynet i Danmark, Memoran-

dum of Understanding den 23 november 2005,

Insurance Supervisory Authority of Switzerland i Schweiz, Memorandum

of Understanding i april 2006,

Finansinspektionen i Finland, Memorandum of Understanding den

31 augusti 2006,

Försäkringsinspektionen i Finland och Kredittilsynet i Norge, avsiktsför-

klaring den 31 augusti 2007,

Kredittilsynet i Norge, samarbetsavtal den 26 maj 2008.

background image

3

SFS 2008:749

3 §

3

Sekretess gäller, i den utsträckning som anges i denna paragraf, i följ-

ande av myndighet utförda undersökningar, för uppgifter som avser en en-
skilds personliga eller ekonomiska förhållanden och som kan hänföras till
den enskilde. Föreskrifterna i 9 kap. 4 § första stycket tredje meningen och
andra stycket sekretesslagen (1980:100) gäller, om inte en längre gående be-
gränsning i sekretessen anges i det följande.

3

Senaste lydelse 2008:413.

Myndigheter

Undersökning

Särskilda begränsningar i
sekretessen

1. Socialberedningen
(S 1980:07)

undersökningar
rörande missbrukare

sekretessen gäller endast
uppgifter om enskildas
personliga förhållanden

Trafikförsäkringsut-
redningen (S 2007:05)

undersökningar om tra-
fikskador och om ef-
fekter för den enskilde
av förändringar i tra-
fikförsäkringen

Ungdomsstyrelsen

blabla

Undersökning av ut-
bildning, sysselsätt-
ning och övriga lev-
nadsvillkor för ungdo-
mar i ett antal utanför-
skapsområden

Stiftelse och förenings-
skatteutredningen
(Fi 2007:09)

undersökning om in-
komstbeskattning av
stiftelser, ideella fören-
ingar, registrerade tros-
samfund samt vissa an-
dra juridiska personer

sekretessen gäller endast
uppgifter om enskildas
ekonomiska förhållanden

12. Statskontoret

undersökning om med-
borgarnas syn på den
offentliga förvalt-
ningen

sekretessen gäller endast
uppgifter om enskildas
personliga förhållanden

undersökning av effek-
terna av förnyelsen av
den arbetslivsinriktade
rehabiliteringen

sekretessen gäller endast
uppgifter om enskildas
personliga förhållanden

background image

4

SFS 2008:749

uppdrag att utvärdera
informationsutbyte
mellan myndigheter

sekretessen gäller endast
uppgifter om enskildas
personliga förhållanden

undersökning av folk-
högskolesatsningar för
arbetslösa inskrivna i
aktivitetsgarantin och
för arbetslösa ungdo-
mar

sekretessen gäller endast
uppgifter om enskildas
personliga förhållanden

undersökning av finan-
siell samordning inom
rehabiliteringsområdet

sekretessen gäller endast
uppgifter om enskildas
personliga förhållanden

undersökning av in-
satser för funktions-
hindrade inom arbets-
marknadspolitiken

sekretessen gäller endast
uppgifter om enskildas
personliga förhållanden

undersökning av för-
söksverksamhet med
avidentifierade ansök-
ningshandlingar och en
studie om rekrytering
med mångfaldsper-
spektiv

sekretessen gäller endast
uppgifter om enskildas
personliga förhållanden

undersökningar av För-
säkringskassans kon-
trollarbete avseende
felaktiga utbetalningar
samt av Försäkrings-
kassans rättstillämp-
ning

sekretessen gäller endast
uppgifter om enskildas
personliga förhållanden

undersökningar av Ar-
betsförmedlingens
kontrollarbete avse-
ende felaktiga utbetal-
ningar

sekretessen gäller endast
uppgifter om enskildas
personliga förhållanden

uppdrag att utvärdera
svenskundervisning för
invandrare (sfi)

sekretessen gäller endast
uppgifter om enskildas
personliga förhållanden

Myndigheter

Undersökning

Särskilda begränsningar i
sekretessen

background image

5

SFS 2008:749

undersökningar om er-
farenheter av särskilda
fortbildningsinsatser
för lärare

sekretessen gäller endast
uppgifter om enskildas
personliga förhållanden

undersökningar av
Centrala studiestöds-
nämndens kontrollar-
bete avseende felaktiga
utbetalningar

sekretessen gäller en-
dast uppgifter om en-
skildas personliga för-
hållanden

13. Regeringskansliet

undersökningar i Justi-
tiedepartementet dels
om utvisning på grund
av brott (Ju 2001:J),
dels om påföljdsval
och straffmätning vid
vållande till annans
död, grovt brott, och
vållande till kropps-
skada eller sjukdom,
grovt brott

sekretessen gäller en-
dast uppgifter om en-
skildas personliga för-
hållanden

undersökningar om ef-
fekter av förändringar
inom skatte-, bidrags-
och socialavgiftsområ-
det, om inkomst- och
förmögenhetsfördel-
ning samt om fördel-
ningseffekter av de of-
fentliga välfärdssyste-
men

sekretessen gäller en-
dast uppgifter om en-
skildas personliga el-
ler ekonomiska förhål-
landen

Myndigheter

Undersökning

Särskilda begränsningar i
sekretessen

background image

6

SFS 2008:749

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2008. �ldre bestämmelser

gäller dock fortfarande i fråga om prisreglering och utredning som hanterats
av Läkemedelsförmånsnämnden.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Eva Lenberg
(Justitiedepartementet)

undersökningar om ut-
veckling, förändring
samt effekter av åtgär-
der inom områdena
jakt och fiske, djur,
jord- och skogsbruk,
livsmedel, landsbygd,
miljö och naturresur-
ser, energi, kommuni-
kationer, näringsverk-
samhet, arbetsmark-
nad, undervisning och
utbildning, socialtjänst,
hälso- och sjukvård
samt tandvård

sekretessen gäller en-
dast uppgifter om en-
skildas personliga el-
ler ekonomiska förhål-
landen

Myndigheter

Undersökning

Särskilda begränsningar i
sekretessen

background image

7

SFS 2008:749

Bilaga

4

5

Verksamheten består i

Särskilda begränsningar i
sekretessen

18. prisreglering och utredning hos Tandvårds-
och läkemedelsförmånsverket enligt lagen
(2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.

Sakregister till bilagan

5

Siffrorna avser punkter i bilagan

Läkemedel

18, 33, 39

Läkemedelslagen

39

Särskild utredare

2

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

18

Teknikupphandling

64

4

Senaste lydelse 2008:413.

5

Senaste lydelse 2008:413. �ndringen innebär bl.a. att ordet ⬝Läkemedelsförmåns-

nämnden⬝ tagits bort ur förteckningen.

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008