SFS 2008:750 Förordning om ändring i personuppgiftsförordningen (1998:1191)

080750.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i personuppgiftsförordningen
(1998:1191);

utfärdad den 4 september 2008.

Regeringen föreskriver

1

att bilaga 3 till personuppgiftsförordningen

(1998:1191)

2

ska ha följande lydelse.

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2008.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Katrin Hollunger Wågnert
(Justitiedepartementet)

Bilaga 3

3

Mellan Europeiska unionen och tredjeland gäller följande internationella

överenskommelser om överföring av uppgifter i lufttrafikföretags passage-
rarförteckningar (Passenger Name Record).

1

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om

skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om
det fria flödet av sådana uppgifter (EGT L 281, 23.11.1995, s. 31, Celex
31995L0046).

2

Förordningen omtryckt 2006:1221.

3

Senaste lydelse 2007:707.

4

EUT L 204, 4.8.2007, s. 18 (Celex 22007A0804).

Tredjeland

�verenskommelse

Amerikas förenta stater

1. Avtal den 26 juli 2007 mellan Eu-
ropeiska unionen och Amerikas för-
enta stater om lufttrafikföretags be-
handling av passageraruppgifter
(PNR) och överföring av dessa till
Förenta staternas Department of Ho-
meland Security

4

.

SFS 2008:750

Utkom från trycket
den 16 september 2008

background image

2

SFS 2008:750

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

Australien

2. Avtal den 30 juni 2008 mellan
Europeiska unionen och Australien
om lufttrafikföretags behandling av
passageraruppgifter (PNR) från Eu-
ropeiska unionen och överföring av
dessa till Australiens tullmyndig-
het

5

.

Tredjeland

�verenskommelse

5

EUT L 213, 8.8.2008, s. 49 (Celex 22008A0808).